Translation of The Oneness Declaration

EENHEIDSVERKLARING

Ek verklaar:

 1. Dat die boodskap Ons is almal Een – inter-verwant, -verbind en -afhanklik, met God/die Lewe/mekaar – die een spirituele boodskap is waarvoor die wêreld gewag het ten einde liefdevolle en volhoubare antwoorde vir die mensdom se uitdagings te kan bewerkstellig.
 2. Dat die wêreld nie hoef te wees soos dit is nie – en dat individue dit kan verander deur middel van die krag van spirituele burgerskap.
 3. Dat die mensdom goed is en oor oneindige potensiaal beskik en dat sosiale transformasie begin met persoonlike transformasie. Daarom erken ek die belangrikheid daarvan dat ek deur die verloop van my lewe konnekteer met my Geestelike Essensie en my innerlike wysheid sodat die beste en die hoogste vlakke van menslike potensiaal tot die voordeel van almal en alles kan floreer.
 4. Dat my aspirasies spirituele beginsels, wereldwye etiek en universele waardes soos respek, geregtigheid, vrede, waardigheid, vryheid, verantwoordelikheid en samewerking wat onderliggend tot hierdie verklaring is, ondersteun.
 5. Dat mense mekaar nodig het om te oorleef op hierdie planeet. Ek erken dat ons almal saam is hierin en dat gemeenskap floreer terwyl ons leer van mekaar en wanneer ons ons in die wonder en die prag van ons diversiteit verlustig. Ek verklaar dat ek my rol speel om ‘n kultuur te help ontwikkel waardeur ons, die mensdom van hierdie wêreld, ons gemeenskaplike uitdagings in ‘n holistiese, positiewe en transformerende wyse kan aanspreek en in vrede kan saamleef.
 6. Dat Eenheid die lewe in geheel insluit – ook die dele wat ons as die ‘ander’ beskou. Ek besef dat heelheid en saam-wees slegs ondervind kan word deur die erkenning van die uniekheid, skoonheid en die doel van alle aspekte van die lewe en dat hierdie erkenning by myself begin.
 7. Dat ek deel is van die ontluikende bewustheid wat die gees van openheid, verkenning en verbintenis en die verhouding met myself en die hele heelal bevorder en wat voortdurend die wonder, skoonheid en die verborgenheid van dit alles herken.
 8. Ek ondersteun die wereldwye Dag van Eenheid wat gevestig is sodat die mensdom van die wêreld elke jaar as een familie kan saamkom om om ons Eenheid en verbintenis met God, mekaar en die hele lewe te bespreek, te vier en te ervaar.
 9. Dat die tyd vir verandering nou is.

In Suid-Afrika word hierdie verklaring ook bevorder onder die vaandel van uBuntu: Ek is want jy/ons is

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

Download PDF

DEKLARACIJA JEDINSTVA

Izjavljujem:

 1. Da je poruka, Mi smo svi jedno, međusobno povezani i međusobno ovisni, s Bogom/Životom/Jedni prema drugima, duhovna poruka da je svijet čekao na odgovore ljubavi i održivosti kroz izazove čovječanstva.
 2. Da svijet ne mora biti takav kakav jest- i da ga pojedinac može promijeniti, koristeći moć duhovnog državljanstva.
 3. Da je čovječanstvo dobro i ima neograničen potencijal i da društvena promjena počinje s osobnom promjenom. Stoga prepoznajem važnost povezanosti s mojom Božanskom Suštinom i unutarnjom mudrošću tijekom mog životnog putovanja, dopuštajući tako procvat najboljih i najviših razina ljudskih potencijala, a za dobrobit svih.
 4. Da moje težnje, podupiru duhovne principe, globalnu etiku i univerzalne vrijednosti kao što su poštovanje, pravednost, mir, dostojanstvo, sloboda, odgovornost i suradnja koje su temelj ove Deklaracije
 5. Ljudska bića trebaju jedno drugo da prežive na ovom planetu. Prepoznajem da smo svi mi u tome ujedinjeni i da zajednica doživljava procvat kako mi međusobno učimo jedni od drugih i uživamo u čudu i ljepoti naše različitosti. Izjavljujem da igram svoju ulogu tako da pomažem doprinijeti kulturi u kojoj mi, ljudi cijelog svijeta, možemo riješiti svoje zajedničke globalne probleme na jedan holistički, pozitivan i promijenjen način i živjeti zajenički u miru jedni s drugima.
 6. Jedinstvo sadrži Sav život – također i dijelove koje mi smatramo kao “druge-drugačije”. Shvaćam da se cjelovitost i zajedništvo može jedino iskusiti kroz prepoznavanje jedinstvenosti, ljepote i svrhe svih aspekata života i to prepoznavanje počinje samnom.
 7. Da sam ja dio nastojanja svijesti koja promiče duh otvorenosti, istraživanja, veza i odnosa sa samim sobom i sa cijelim svemirom i koji nastavlja prepoznavati čudo,
 8. Podržavam Globalni Dan Jedinstva koji je utemeljen za cijelo čovječanstvo da se zajedno okupe svake godine poput jedne velike ljudske obitelji, da razgovaraju, slave i osjete Jedinstvo s Božanskim, jedni prema drugima i prema cijelom životu.
 9. Da je vrijeme za promjenu sada.

www.humanitysteam.org

www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Erklæring om Enhed

Jeg erklærer:

 1. At budskabet VI ER ALLE ÉT – med Gud, livet og hinanden, indbyrdes forbundne og gensidigt afhængige – er dét spirituelle budskab, verden har ventet på for at virkeliggøre kærlige og bæredygtige svar på menneskehedens udfordringer.
 2. At verden ikke behøver se ud, som den gør, og at hvert enkelt menneske kan skabe forandringen ved at bruge kraften i spirituel levevis.
 3. At menneskeheden er god og har et ubegrænset potentiale, og at et samfunds forvandling begynder med personlig forvandling. Derfor anerkender jeg vigtigheden af, at jeg gennem hele mit liv forbinder mig med min Guddommelige Essens og indre visdom. Herved giver jeg den fineste og højeste menneskelige potentiale mulighed for at folde sig ud til gavn for alle.
 4. At mine bestræbelser understøtter spirituelle principper, global etik og universelle værdier: respekt, retfærdighed, fred, værdighed, frihed, ansvar og samarbejde.
 5. At mennesker har brug for hinanden for at overleve på denne planet. Jeg anerkender, at vi er sammen om dette, og at fællesskaber blomstrer, når vi får indsigt i hinanden og glædes over det forunderlige og smukke i vores forskelligheder. Jeg erklærer, at jeg bidrager til frembringelsen af en kultur, i hvilken vi – alle folkeslag i verden – kan håndtere vores fælles globale udfordringer på en holistisk, positiv og forvandlende måde og leve fredeligt sammen.
 6. At enhed omfatter ALT LIV – også det, vi opfatter som ”det andet” og ”de andre”. Jeg erkender, at helhed og fællesskab kun kan opleves ved at anerkende det enestående, smukke og hensigtsmæssige ved alle aspekter af livet, og at denne anerkendelse begynder med mig selv.
 7. At jeg er en del af den vågnende bevidsthed, der arbejder for åbenhed, udforskning, forbundethed og fællesskab mellem den enkelte og universet, og som til stadighed anerkender underet, skønheden og mysteriet i helheden.
 8. Jeg støtter Dagen for Global Enhed, som er oprettet for at alle folkeslag kan samles hvert år som en menneskelig familie for at diskutere, fejre og opleve Enhed med det guddommelige, hinanden og alt levende.
 9. At tiden til forandring er nu.

www.humanitysteam.org

www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Oneness Declaration

I declare:

 1. That the message We Are All One, interrelated, interconnected and interdependent, with God/Life/One-another, is the one spiritual message that the world has been waiting for to bring about loving and sustainable answers to humanity’s challenges.
 2. That the world does not have to be the way it is – and that individual people can change it, using the power of spiritual citizenship.
 3. That humanity is good and has unlimited potential, and that social transformation starts with personal transformation. I therefore recognize the importance of connecting with my Divine Essence and inner wisdom throughout my life’s journey; allowing the finest and the highest levels of human potential to flourish for the benefit of all.
 4. That my aspirations support spiritual principles, global ethics and universal values such as respect, justice, peace, dignity, freedom, responsibility and cooperation that underlie this declaration.
 5. That human beings need each other to survive on this planet. I recognize that we are all in this together and that community flourishes as we learn about each other and revel in the wonder and beauty of our diversities. I declare that I am playing my part to help to bring about a culture in which we, the peoples of the world, can address our common global concerns in an holistic, positive and transforming way and live together in peace with one another.
 6. That Oneness contains All of life – also the parts that we regard as the “other”. I realize that wholeness and togetherness can only be experienced through the recognition of the uniqueness, beauty and purpose of all aspects of life and that this recognition starts with my Self.
 7. That I am part of the emerging consciousness that promotes a spirit of openness, enquiry, connection and relationship with myself and the entire universe and who continues to recognize the wonder, beauty and mystery of it all.
 8.    I support Global Oneness Day that has been established for all of humanity to come together each year as one human family, to discuss, celebrate and experience Oneness with the Divine, each other and all of life.
 9. That the time for change is now.

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Ykseyden Julistus

Minä julistan:

 1. Että viesti jonka mukaan Me Kaikki Olemme Yksi, toisiinsa liittyneitä, toisiinsa kytkeytyneitä ja toisistaan riippuvaisia Jumalan / Elämän / toistemme kanssa, on se henkinen viesti, jota maailma on odottanut tuodakseen helliä ja kestävälle pohjalle rakennettuja ratkaisuja ihmiskunnan haasteisiin.
 2. Että maailman ei tarvitse olla niin kuin se tänä päivänä on – ja että yksittäiset ihmiset voivat muuttaa sitä käyttäen henkisen kansalaisuuden voimia.
 3. Että ihmiskunta on hyvä ja sillä on rajattomat mahdollisuudet, ja että sosiaalinen muutos alkaa henkilökohtaisella muutoksella. Tästä syystä, minä ymmärrän miten tärkeää on luoda yhteys Jumalaiseen Olemukseeni ja sisäiseen viisauteeni koko elämän ajaksi; samalla antaen ihmisten mahdollisuuksien mahtavimpien ja korkeimpien tasojen kukoistaa kaikkien hyväksi.
 4. Että minun pyrkimykseni tukevat henkisiä periaatteita, maailmanlaajuista etiikkaa ja yleismaailmallisia arvoja, kuten kunnioitus, oikeudenmukaisuus, rauha, arvokkuus, vapaus, vastuu ja yhteistyö, jotka ovat tämän julistuksen peruspilareita.
 5. Että ihmiset tarvitsevat toisiaan selvitäkseen tällä planeetalla. Minä ymmärrän, että olemme kaikki samassa veneessä ja että yhteisömme voi hyvin kun opimme toisistamme ja juhlimme monimuotoisuutemme ihmeellisyyttä ja kauneutta. Minä julistan, että aion tehdä osani synnyttääksemme kulttuurin, jossa me, maailman ihmiset, voimme tuoda esiin yhteiset, maailmanlaajuiset huolemme holistisella, positiivisella ja muutoksellisella tavalla, ja elää rauhassa toistemme kanssa.
 6. Että Ykseys sisältää Kaiken elämän – myös ne osat, jotka me näemme ”toisena”. Ymmärrän, että voimme kokea tämän kokonaisuuden ja yhteyden tunteen ainoastaan elämän eri osapuolten erityisyyden, kauneuden ja merkityksellisyyden tunnistamisen kautta, mikä alkaa minusta Itsestäni.
 7. Että minä olen osa syntyvää tietoisuutta, joka edistää avoimuuden, tutkiskelun, yhteyden ja suhteiden henkeä sekä itseni että koko maailmankaikkeuden kanssa ja, joka jatkaa kaiken tämän ihmeen, kauneuden ja arvoituksen tunnustamista.
 8. Minä tuen Maailmanlaajuisen Ykseyden Päivää, joka on perustettu, jotta koko ihmiskunta voisi tulla yhteen joka vuosi yhtenä ihmisperheenä keskustellakseen, juhliakseen ja kokeakseen Ykseyden Jumalallisuuden, toistensa ja kaiken elämän kanssa.
 9. Että muutoksen aika on nyt.

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

Kesäkuu 2015

 

Download PDF

Déclaration de l’unitude

Je déclare:

 1. Que le message “Nous ne faisons qu’Un”, interrelié, interconnecté et interdépendant avec Dieu/la vie/les uns avec les autres, est le message spirituel que le monde a toujours attendu pour apporter l’amour et les réponses durables aux défis de l’humanité.
 2. Que le monde n’a pas à être comme il est maintenant — et qu’il est possible de le transformer, grâce à la puissance spirituelle de la citoyenneté de chacun.
 3. Que l’humanité est fondamentalement bonne et détient un potentiel illimité, et que la transformation sociale commence par la transformation personnelle. Je reconnais par conséquent l’importance de me connecter avec mon Essence Divine et ma sagesse intérieure tout au long du voyage de ma vie, permettant ainsi aux meilleurs et aux plus hauts niveaux du potentiel humain de s’épanouir pour le bénéfice de tous.
 4. Que mes aspirations à soutenir les principes spirituels, l’éthique globale, les valeurs universelles comme le respect, la justice, la paix, la dignité, la liberté, la responsabilité et la coopération constituent la base de cette déclaration.
 5. Que les êtres humains ont besoin les uns des autres pour survivre sur cette planète. Je reconnais que nous faisons partie d’un tout et que cette communauté s’épanouit lorsque nous apprenons les uns des autres et que nous nous réjouissons dans l’émerveillement et la beauté de nos diversités. Je déclare que j’apporte ma contribution pour aider à établir une culture dans laquelle nous, les peuples du monde, pouvons répondre à nos préoccupations mondiales communes d’une manière holistique, positive et transformatrice et vivre en paix ensemble les uns avec les autres.
 6. Que l’Unitude comprend tout ce qui est vivant — également les parties que nous considérons comme “l’autre”. Je réalise que nous ne pouvons faire l’expérience de l’unité et de la solidarité qu’en reconnaissant le caractère unique, la beauté et le but de tous les aspects de la vie, et que cette reconnaissance commence par moi-même.
 7. Que je suis une partie de la nouvelle conscience qui favorise un esprit d’ouverture, de recherche, de connexion et de relation avec moi-même et l’univers tout entier, et qui continue de reconnaître l’émerveillement, la beauté et le mystère de tout.
 8. Je soutiens la Journée Mondiale de l’Unitude qui a été établie à l’attention de l’humanité toute entière pour se rassembler chaque année comme une seule famille, pour discuter, célébrer et faire l’expérience de l’Unitude avec le Divin, tous ensemble et toute la vie.
 9. Que le temps du changement est venu.

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Διακήρυξη Ενότητας

Διακηρύσσω:

 

 1. Ότι το μήνυμα Είμαστε Όλοι Ένα,- ότι αλληλοσχετιζόμαστε, αλληλο- συνδεόμαστε και αλληλοεξαρτώμαστε με την Ζωή / την Συμπαντική Ενέργεια, και ο ένας με τον άλλο-, είναι το πνευματικό μήνυμα που περίμενε ο κόσμος, το μήνυμα που θα δώσει αγάπη και βιώσιμες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα.
 2. Ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να είναι έτσι όπως είναι – και ότι κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να τον αλλάξει, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της πνευματικής του τοποθέτησης .
 3. Ότι η ανθρωπότητα διαθέτει απεριόριστο δυναμικό, και ότι η κοινωνική μεταμόρφωση ξεκινά με την προσωπική μεταμόρφωση. Γι’ αυτό αναγνωρίζω ότι στο ταξίδι της ζωής μου είναι πολύ σημαντική η σύνδεσή μου με την Θεϊκή μου Ουσία και την εσωτερική σοφία μου, για να μπορέσουν να εκφραστούν τα πιο υψηλά επίπεδα του ανθρώπινου δυναμικού μου, προς όφελος όλων.
 4. Ότι τα ιδανικά μου υποστηρίζουν πνευματικές αρχές, παγκόσμια ηθική και συμπαντικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, και η συνεργασία, που υπογραμμίζουν αυτή την διακήρυξη.
 5. Ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν ανάγκη το ένα το άλλο προκειμένου να επιβιώσουν στον πλανήτη μας. Αναγνωρίζω πως η ανθρώπινη κοινότητα ευημερεί καθώς μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλο και χαιρόμαστε το θαύμα και την ομορφιά της διαφορετικότητάς μας. Διακηρύσσω πως από τη μεριά μου αναλαμβάνω να βοηθήσω ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα στην οποία εμείς, οι άνθρωποι του κόσμου , να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινά μας παγκόσμια θέματα με έναν ολιστικό, θετικό και μεταμορφωτικό τρόπο και να ζήσουμε μαζί με ειρήνη.
 6. Ότι η Ενότητα περιλαμβάνει όλη τη ζωή και τα μέρη εκείνα που θεωρούμε ως ‘τους άλλους’. Αντιλαμβάνομαι πως η ολότητα και η αλληλεγγύη μπορούν να βιωθούν μόνον μέσα από την αναγνώριση ης μοναδικότητας, της ομορφιάς και του σκοπού όλων των όντων και όλων των πλευρών της ζωής, και ότι αυτή η αναγνώριση ξεκινά από τν Εαυτό μου.
 7. Ότι είμαι μέρος αυτής της αναδυόμενης συνειδητότητας που προάγει το πνεύμα της ενότητας, της ισότητας, της σύνδεσης και τις σχέσης με τον εαυτό μου και ολόκληρο το Σύμπαν και που συνεχίζει να αναγνωρίζει το θαύμα, την ομορφιά και το μυστήριο των πάντων.
 8. Ότι υποστηρίζω την Παγκόσμια Ημέρα Ενότητας που έχει καθιερωθεί ώστε όλη η ανθρωπότητα να έρχεται μαζί σαν μια μεγάλη ανθρώπινη οικογένεια, για να συζητήσει, να γιορτάσει και να βιώσει την Ενότητα με την Θεϊκή μας Ουσία, του ενός με τον άλλο και με όλη την ζωή.
 9. Ότι η ώρα για αλλαγή είναι τώρα.

www.humanitysteam.org      www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Declaração de Unidade

Eu declaro:

 1. Que a mensagem ‘Somos todos Um’, inter-relacionados, inter-ligados, inter-dependentes, com Deus/Vida/Todos, é uma mensagem espiritual que o mundo deseja e espera, pois ela trás respostas sustentáveis e de amor para os desafios da humanidade a mensagem “Somos todos Um”, inter-relacionadas, interdependentes e interligados, com Deus/vida/um ao outro, é a mensagem espiritual que o mundo estava esperando para nos trazer amor e substanciais respostas para os desafios para a humanidade.
 2. Que o mundo não precisa de estar como está, e individualmente podemos mudá-lo usando o poder da cidadania espiritual.
 3. Que a humanidade é boa e tem um potencial ilimitado e a transformação social começa com a transformação pessoal. Por isso, eu vejo a importância de reconhecer a minha Essência Divina e sabedoria interior durante a viajem da minha vida, permitindo que os potenciais humanos possam florescer aos mais elevados e ricos níveis para o bem-estar de todos.
 4. As minhas aspirações têm como suporte os princípios espirituais, éticas globais e valores universais tais como a compaixão, a honestidade, o respeito, o amor e o perdão.
 5. Os seres humanos precisam uns dos outros para sobreviver neste planeta. Eu reconheço que estamos juntos neste caminho. Sei que as comunidades se transformam à medida que entendemos quem somos e revelamos a maravilha da nossa diversidade. Declaro que participo na criação duma cultura, na qual nós podemos olhar para as nossos desafios globais duma forma holística, positiva e transformadora e viver em paz – assim tornando realidade esta declaração.
 6. A Unicidade contem tudo na vida – incluindo as partes que achamos que são o ‘outro’. Reconheço o sermos Um e o estarmos juntos só se pode experienciar através do reconhecimento da singularidade e da beleza e do propósito de todos os aspectos da vida. Este reconhecimento começa em mim.
 7. Eu faço parte da consciência emergente que promove um espírito de abertura, de pergunta, de conexão e de relacionamento comigo e todo o universo. Continuo a reconhecer a maravilha, a beleza e a magia de tudo isto.
 8. Eu apoio o Dia Mundial da Unicidade que foi estabelecido para toda a humanidade se reunir a cada ano como uma família humana, para discutir, celebrar e experiênciar a Unicidade com o Divino, uns com os outros e toda a vida.
 9. Que tempo para a mudança é Agora.

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Declaración de Unidad

Yo declaro:

 1. Que el mensaje de que Todos Somos Uno, interrelacionados, interconectados e interdependientes con Dios/la Vida/con todos nosotros, es el mensaje espiritual que el mundo ha estado esperando para manifestar respuestas amorosas y sostenibles ante los desafíos de la humanidad.
 2. Que el mundo no tiene que ser como es — y que las personas pueden cambiarlo, usando el poder de la ciudadanía espiritual.
 3. Que la humanidad es buena y tiene potencial ilimitado, y que la transformación social comienza con la transformación personal. Por eso reconozco la importancia de conectarme con mi Esencia Divina y sabiduría interior a lo largo del viaje de mi vida, permitiendo que los mejores y más elevados niveles del potencial humano florezcan en beneficio de todos.
 4. Que mis aspiraciones apoyan principios espirituales, éticas globales y valores universales tales como el respeto, la justicia, la paz, la dignidad, la libertad, la responsabilidad y la cooperación, que constituyen la base de la presente declaración.
 5. Que los seres humanos se necesitan unos a otros para sobrevivir en este planeta. Reconozco que todos estamos en esto juntos y que la comunidad florece en la medida en que aprendemos unos de otros y nos deleitamos en la maravilla y la belleza de nuestra diversidad. Declaro que estoy haciendo lo que me corresponde para ayudar a hacer surgir una cultura en la que nosotros, los pueblos del mundo, podamos abordar nuestras preocupaciones comunes en forma holística, positiva y transformadora, y vivir juntos en paz.
 6. Que Unidad contiene Todo en Vida – también las partes a las que nos referimos como el “otro”. Yo me doy cuenta que integridad y unión solo pueden ser percibidos reconociendo unicidad, belleza y propósito en todos los aspectos de la vida y que este reconocimiento inicia en mí mismo.
 7. Que soy parte de la conciencia emergente que promueve un espíritu de apertura, de búsqueda de respuestas, conexión y relación conmigo mismo(a) y con todo el universo, y que sigue reconociendo el milagro, la belleza y el misterio de todo.
 8. Yo apoyo el Día Global de Unidad que ha sido establecido por toda la humanidad para llegar a estar juntos cada año como una familia humana, a conversar, celebrar y apreciar la Unidad con lo Divino, con cada uno de nosotros y con toda la vida.
 9. Que el momento de cambiar es ahora.

www.humanitysteam.org   www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

DEKLARATION OM ENHET

Jag bekräftar:

1.   Att budskapet ‘Vi Är Alla En’, besläktade, förbundna och ömsesidigt beroende med/av Gud/Livet/Varandra, är det andliga budskap som världen har väntat på för att frambringa kärleksfulla och hållbara lösningar till de utmaningar som mänskligheten står inför.

2.   Att världen inte behöver se ut som den gör – och att människan som individ kan förändra den genom att använda kraften av spirituell medborgaranda.

3.   Att mänskligheten är god och har obegränsad potential, och att social förändring börjar med personlig förändring. Jag inser därför betydelsen av att under livets gång knyta an till mitt Gudomliga Jag och min inre Visdom och att låta de finaste och högsta nivåerna av mänsklig potential verka till allas bästa.

4.   Att min strävan är att stödja andliga principer, global etik och universella värden såsom respekt, rättvisa, fred, värdighet, frihet, ansvar och samarbete som ligger till grund för denna deklaration.

5.   Att människorna behöver varandra för att kunna överleva på denna planeten. Jag inser att vi alla tillsammans är delaktiga i detta, och att samhällen blomstrar ju mer vi lär känna varandra och njuter av undret och skönheten i mångfalden. Jag bekräftar att jag vill medverka till att få till stånd en kultur där vi, världens folk, med helhetssyn och på ett positivt och omvälvande sätt, tar itu med våra gemensamma strävanden att leva i fred med varandra.

6.  Att Enhet innebär Allt i livet – också de delar som vi betraktar som de “andra”. Jag inser att helhet och samhörighet enbart kan upplevas genom igenkännandet av det unika, skönheten och meningen med alla skeden i livet, och att detta igenkännande börjar med Mig Själv.

7.   Att jag är en del av den framväxande medvetenheten som främjar en anda av öppenhet, sökande, kontakt och harmoni med mig själv och hela universum och som fortsätter att inse vidden av dess under, skönhet och mysterium.

8.   Att Jag stödjer “Global Oneness Day”, som har etablerats för att hela mänskligheten skall kunna samlas varje år som en enda familj för att diskutera, fira och uppleva Enhet med det Gudomliga, med varandra och med hela livet.

9.   Att nu är det tid för förändring.

www.humanitysteam.org    www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Translation of The 1000 words that will change the world

1,000 ord som ville kunne forandre verden

På en generation vil følgende 1000 ord, hvis omfavnet og handlet på, kunne ændre alt til det bedre på jorden:

Du tror at du bliver terroriseret af andre mennsker, men sandheden er at du bliver terroriseret af dine egne overbevisninger. Din oplevelse af dig selv og din verden vil ændre sig drastisk, hvis du adopterer de Fem Skridt til Fred:

(1) Tillad dig selv at anerkende at der er nogle af dine gamle overbevisninger omkring Gud og Livet, som ikke længere virker.

(2) Undersøg muligheden for at der er områder omkring Gud og Livet som du ikke har fuld forståelse for. En forståelse som vil kunne ændre alt.

3) Bekend at du er åben for nye forståelser omkring Gud og Livet, som nu bliver frembragt. Forståelser som vil kunne skabe nye måder at leve på her på jorden.

(4) Undersøg disse nye forståelser med mod, og hvis de skaber samklang med din personlige indre sandhed og viden, tillad dem da at blive inddraget som en del af din overbevisning. 

(5) Udtryk hellere dit liv som en demonstration af dine højeste overbevisninger, end som en fornægtelse af disse. 

Her er nogle nye forståelser som du kan overveje:

* Vi er alle Een. Alle ting er Een og samme ting, og alt hvad der findes er en del af denne ting. Dette betyder at du er Guddommelig. Du er ikke din krop, dit sind, eller din sjæl. Du er en kombination af alle tre, som udgør det totale dig. Du er et udtryk af det Guddommelige på jorden.

Der er nok. Det er ikke nødvendigt at konkurrere, endsige slås om jordens resourcer. Vi behøver blot at dele dem.

Der er ikke noget du bliver nødt til at gøre. Der er meget du vil gøre, men der er ikke noget du forventes at gøre. Vores Gud er en kærlig Gud som ikke har brug for noget, som ikke kræver noget, og straffer ingen.

Gud taler til alle, hele tiden. Spørgsmålet er ikke hvem Gud taler til. Spørgsmålet er: hvem lytter?

Det absolut rigtige eller forkerte findes ikke. Der findes kun det der virker eller ikke virker afhængig af hvad du søger at gøre. Menneskets udfordringen er at blive enige om hvad vi ønsker, individuelt og som menneskehed.

Livets mest spektakulære invitation, er at ændre menneskets bevidsthed fra offer/skurk mentaliteten og min/din mentaliteten, til en vinder/vinder vores/vores mentalitet. Dette vil opnås når vi forstår vores sande forhold til hinanden og til Gud.

Ingen gør noget forkert ifølge deres egen oplevelse af verden. Dette er en stærk indsigt som til endeligt identificerer løsningen på menneskets ondskab og selvdestruktive opførsel. Ændr den overbevisning som skaber menneskets ide om verden, og had, vrede og vold vil forsvinde.

Helvede og evig forbandelse findes ikke.

Døden findes ikke. Det som I kalder “død” er nærmere en re-identifikationsprocess.

Kærlighed er alt der er.

Du er skaberen af din egen virkelighed, ved hjælp af de tre værktøjer: Tanke, Ord, Handling.

Dit liv har intet med dig at gøre. Det handler om alle, hvis liv du berører og måden hvorpå du berører dem.

Formålet med dit liv er at genskabe dig selv i den mest storslåede version af den største vision du nogensinde har haft om dig selv.

I det du erklærer noget, vil alt ulig det manifestere sig. Dette er loven om modsætninger der skaber en kontekst, i hvilken det som du ønsker at udtrykke kan opleves. Forstelse af dette tillader dig at respondere positivt på livets største udfordringer.

Al sandhed er subjektiv. Inden for denne ramme findes fem niveauer af det at fortælle sandheden.

Fortæl din sandhed om dig selv til dig selv. Fortæl din sandhed om en anden til dig selv. Fortæl din sandhed om dig selv til en anden. Fortæl din sandhed om en anden til en anden. Fortæl din sandhed om alt til alle.

De 10 illusioner om mennesket er: Behov findes, Fiasko findes, Adskillelse findes, tilstrækkelighed findes, Krav findes, Dom findes, Forbandelse findes, Betingelser findes, Overlegenhed findes, Ignorance findes.

Der er tre grundlæggende koncepter omkring holistisk livsstil: Ærlighed, Bevidsthed, Ansvar. Lev efter disse, og kamp vil forsvinde ud af dit liv.

Livet fungerer inden for et Vær-Gør-Hav paradigme. De fleste mennsker har forstået dette bagvendt, idet de forestiller sig at man først må “have noget” for at kunne “gøre noget” for at “være” det man ønsker at være.  Den omvendte tilgang er den hurtigste vej til oplevelsen af et mesterligt liv.

Der er tre niveauer af bevidsthed. Håb, Tro, og Viden. Det tredie niveau skaber indre fred.

Der er fem fejlagtige opfattelser omkring Gud, som skaber kriser, vold, mord, og krig. Den første er ideen om at Gud har brug for noget. Den anden er at Gud kan undgå at opnå hvad Gud ønsker. Den tredie er Gud har adskilt mennesket fra Gud, fordi vi ikke har givet Gud hvad Gud har brug for. Den fjerde er at Gud stadig har så stort et behov for at få det Gud ønsker, at Gud nu kræver at mennesket giver det til Gud fra menneskets afskåret position. Den femte er at Gud vil ødelægge os hvis vi ikke lever op til Guds krav.

Der er også fem fejlagtige opfattelser omkring Livet som ligeledes skaber kriser, vold, mord, og krig. Den første er opfattelsen af at mennesket er adskilt fra hinanden. Den anden er at der ikke er nok af det mennesker har brug for, til at gøre alle glade. Den tredie er, at for at få fat i det som der ikke er nok af, må vi konkurrere mod hinanden. Den fjerde er at nogen mennesker er bedre end andre. Den femte er at det er passende for mennesker at løse alvorlige konflikter som er opstået ved disse fejlagtige opfattelser, ved at slå hinanden ihjel.

Et nyt budskab kunne helbrede al vrede på jorden: Vi er alle Een. Vores måde er ikke bedre end jeres, vores måde er blot en anden måde.

 

Download PDF

Deze 1.000 duizend zouden het leven op aarde voor altijd positief veranderen, als iedereen ze zou omarmen:

Je denkt dat je geterroriseerd wordt door andere mensen, maar in werkelijkheid word je geterroriseerd door je overtuigingen. Hoe jij je wereld ervaart, verandert dramatisch, wanneer je deze Vijf Stappen naar Vrede overneemt:

 • Sta jezelf toe te erkennen, dat sommige van je oude overtuigingen over God en over het leven niet langer werken.
 • Onderzoek de mogelijkheid dat je niet alles over God en over het leven begrijpt en dat jouw begrip ervan alles zou veranderen.
 • Verklaar, dat je ervoor openstaat, dat er nu nieuwe inzichten over God en over het leven worden geopenbaard. Inzichten die een volledig nieuwe manier van leven op deze planeet te weeg zouden kunnen brengen.
 • Onderzoek deze nieuwe opvattingen dapper en, als ze in overeenstemming zijn met je persoonlijke innerlijke waarheid en weten, breidt dan je overtuigingen ermee uit.
 • Toon in je manier van leven je hoogste overtuigingen, in plaats van de ontkenning ervan.

NIEUWE INZICHTEN OM TE OVERWEGEN

 1. Wij zijn allen Eén. Er is maar Eén Ding en alle dingen zijn deel van het Ene Ding dat er is. Dat betekent dat je Goddelijk bent. Je bent niet je lichaam, niet je geest en niet je ziel. Je bent de unieke combinatie van alle drie. Je bent een indivualisatie van Goddelijkheid; een uitdrukking van God op aarde.
 2. Er is genoeg. Het is niet nodig om met elkaar te wedijveren om middelen van bestaan. Het enige wat je moet doen, is delen.
 3. Er is niets, dat je moet doen. Er is een hoop dat je zult doen, maar niets dat je verplicht bent te doen. God verlangt niets, heeft niets nodig, beveelt niets.
 4. God praat met iedereen, de hele tijd. De vraag is niet: tegen wie praat God? De vraag is: wie luistert er?
 5. Het leven kent Drie Basisprincipes: functionaliteit, aanpassingsvermogen en duurzaamheid. Bestudeer hun samenhang en je kent het geheim van de kosmos en het eeuwige leven.
 6. Er bestaat niet zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’, er is alleen iets Wat Werkt en Wat Niet Werkt, in het licht van wat je probeert te doen.
 7. In spirituele zin zijn er geen slachtoffers en boosdoeners in de wereld, hoewel dat in menselijke zin wel degelijk zo lijkt. Maar, omdat je Goddelijk bent, kan er niets gebeuren tegen jouw wil in.
 8. Niemand doet dingen die niet zo horen, tegen de achtergrond van zijn of haar wereldbeeld.
 9. Er is geen hel, en ook eeuwige verdoemenis bestaat niet.
 10. De dood bestaat niet. Wat je ‘dood’ noemt, is slechts een proces van Her-Indentificatie.
 11. Er is niet zoiets als Ruimte en Tijd, er is alleen Hier en Nu.
 12. Liefde is alles wat er is.
 13. Je bent de schepper van je eigen realiteit. Daarbij gebruik je de Drie Gereedschappen van Creatie: gedachte, woord en handeling.
 14. Je leven heeft niets met jou te maken. Het gaat om iedereen wiens leven jij beroert en hoe je dat beroert.
 15. Het doel van je leven is jezelf te herscheppen in de volgende meest grandioze versie van de geweldigste visie die je ooit had over Wie Je Bent.
 16. Zodra je iets definieert, zal alles wat tegensteld is in die ruimte komen. Dat is de Wet van de Tegengestelden, die een Contextueel Veld produceert, waarbinnen dat wat je wenst uit te drukken ervaren kan worden.
 17. Er bestaat niet zoiets als de Absolute Waarheid. Elke waarheid is subjectief. Er zijn vijf niveaus van het spreken van subjectieve waarheid. Vertel jouw waarheid over jezelf aan jezelf. Vertel jouw waarheid over een ander aan jezelf. Vertel jouw waarheid over jezelf aan een ander. Vertel jouw waarheid over een ander aan een ander. Vertel jouw waarheid over alles aan iedereen.
 18. De mensheid leeft binnen een raamwerk van illusies. De tien illusies van mensen zijn: Behoeftigheid Bestaat, Mislukking Bestaat, Verdeeldheid Bestaat, Ontoereikendheid Bestaat, Vereisten Bestaan, Oordeel Bestaat, Veroordeling Bestaat, Voorwaardelijkheid Bestaat, Superioriteit Bestaat en Ontwetendheid Bestaat. Deze illusies horen de mensheid te dienen, maar de mensheid moet leren hoe ze te benutten.
 19. De drie kernconcepten van holistisch leven zijn: eerlijkheid, bewustzijn en verantwoordelijkheid. Leef volgens deze grondregels, en elke worsteling verwdijnt uit het leven.
 20. Het leven verloopt volgens een Zijn-Doen-Hebben-paradigma. De meeste mensen draaien dit om; ze veronderstellen dat je eerst dingen moet ‘hebben’ om dingen te kunnen ‘doen’ om zo te kunnen ‘zijn’ zoals je wilt zijn. Dit proces omdraaien is de snelste manier waarop je meesterschap over het leven zult ervaren.
 21. Er zijn drie niveaus van bewustzijn: hoop, geloof en weten. Spiritueel meesterschap ontstaat uit het leven vanuit het derde nivau.
 22. Er zijn Vijf Misvattingen over God, die crisis, geweld, moorden en oorlog creëren. Een, het idee dat God iets nodig heeft. Twee, het idee dat God niet zou kunnen krijgen wat Hij nodig heeft. Drie, het idee dat God jou van Hem heeft gescheiden heeft omdat je Hem niet hebt gegeven wat Hij nodig heeft. Vier, het idee dat God dat wat hij nodig heeft, zo hard nodig heeft, dat God nu van jou verlangt dat jij dit, vanuit jou afgescheiden positie, aan hem geeft. Vijf, het idee dat God je zal vernietigen als je niet aan zijn eisen tegemoetkomt.
 23. Er zijn ook Vijf Misvattingen over het leven, die crisis, geweld, moorden en oorlog creëren. Een, het idee dat mensen van elkaar gescheiden zijn. Twee, het idee dat er niet genoeg is van wat mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. Drie, het idee dat mensen met elkaar moeten wedijveren om de spullen te krijgen waarvan er niet genoeg is. Vier, het idee dat sommige mensen beter zijn dan andere mensen. Vijf, het idee dat gerechtvaardigd is, als mensen elkaar doden om ernstige meningsverschillen, die gecreëerd zijn door al de andere misvattingen, op te lossen.
 24. Er is een Nieuwe Evangelie voor alle mensen op aarde: ‘Wij zijn allen Eén. Onze manier is niet beter, onze manier is slechts een andere manier.’

Deze 1.000 woorden zouden de wereld in één enkele genereatie kunnen veranderen, als ze elke dag nageleefd zouden worden.

 

Download PDF

Voici, en mille mots, tout ce que l’humanité doit savoir pour mener la vie à laquelle elle a aspiré mais qu’elle n’a pas encore réalisée, malgré des milliers d’années de tentatives. Transmettez ces messages au monde entier :

 1. Nous sommes tous Un. Tout ne fait qu’Un. Il n’y a que l’Un, et tout fait partie de cet Un. Cela signifie que vous êtes Divin. Vous n’êtes ni votre corps, ni votre mental, ni votre âme. Vous êtes une combinaison unique de ces trois éléments, une combinaison qui Vous inclut dans votre Totalité. Vous êtes une individualisation de la Divinité ; une manifestation de Dieu sur Terre.
 2. Tout existe en quantités suffisantes. Il n’est donc pas nécessaire d’être en compétition, et encore moins de se battre, pour vos ressources. Tout ce que vous avez á faire, c’est partager.
 3. Vous n’avez aucune obligation. Vous ferez un grand nombre de choses, mais aucune par obligation. Dieu ne veut rien, n’a besoin ’e rien, n’exige rien, n’ordonne rien.
 4. Dieu parle á tout le monde, tout le temps. La question n’est pas : À qui Dieu parle-t-il ? La question est : Qui écoute ?
 5. La Vie possède Trois Principes Fondamentaux : la Fonctionnalité, L’Adaptabilité et la Viabilité.
 6. Il n’y a ni Bien ni Mal, il n’y a que Ce qui Fonctionne et Ce qui ne Fonctionne Pas, compte tenu de ce que vous essayez d’accomplir.
 7. Spirituellement parlant, il n’y a ni victimes ni bourreaux dans le monde, même s’ils apparaissent comme tels sur un plan humain. Mais comme vous êtes Divin, tout ce qui arrive est pour votre bien.
 8. Personne ne fait quoi que ce soit d’inapproprié, compte tenu de sa représentation du monde.
 9. Il n’existe ni enfer ni damnation éternelle.
 10. La mort n’existe pas. Ce que vous appelez « mort » est simplement un processus de Ré-Identification.
 11. L’Espace et le Temps n’existent pas, il n’y a qu’Ici et Maintenant.
 12. Seul l’amour existe.
 13. Vous êtes le créateur de votre propre réalité, utilisant pur ce faire les Trois Instruments de toute Création : Pensées, Paroles et Actions.
 14. Votre vie ne vous concerne en rien. Elle concerne tous ceux dont vous touchez la vie et la façon dont vous la touchez.
 15. Le but de votre vie est de vous recréer à nouveau dans la prochaine version la plus magnifique de la vision la plus sublime que vous ayez jamais eue de Qui Vous Êtes.
 16. Dès l’instant où vous déclarez quoi que ce soit, tout ce qui lui est dissemblable apparaît. C’est la Loi des Opposés, créant un champ contextuel au sein duquel ce que vous souhaitez exprimer peut être vécu.
 17. La Vérité Absolue n’existe pas. Toute Vérité est subjective. À partir de ce principe, nous avons Cinq Niveaux d’Expression de la Vérité : Se dire à soi-même sa propre vérité sur soi-même ; Se dire à soi-Même sa vérité sur quelqu’un d’autre ; Dire à quelqu’un d’autre sa vérité sur soi-même ; Dire à quelqu’un d’autre sa vérité sur un autre ; Dire sa vérité à tout le monde sur tout.
 18. L’humanité vit dans une série d’illusions bien précise. Les Dix Illusions auxquelles sont soumis les Humains sont : le Besoin Existe, L’Échec Existe, la Désunion Existe, l’Insuffisance Existe, l’Exigence Existe, le Jugement Existe, la Condamnation Existe, la Conditionnalité Existe, la Supériorité Existe, et l’Ignorance Existe. Ces illusions sont censées servir l’humanité, mais cette dernière doit apprendre à les utiliser.
 19. Les Trois Concepts Essentiels d’une Vie Holistique sont l’Honnêteté, la Conscience et la Responsabilité. Vivez conformément à ces préceptes et toute colère envers vous-même disparaîtra de votre vie.
 20. La Vie fonctionne selon le paradigme Être-Faire-Avoir. La plupart des gens l’ont inversé, imaginant qu’il faudrait d’abord « avoir » pour « faire », et ainsi « être » ce qu’ils souhaitent devenir. Inverser ce processus est le moyen le plus rapide pour expérimenter la maîtrise du processus de la vie.
 21. Il existe Trois Niveaux de Conscience : L’Espoir, la Foi et la Connaissance. La maîtrise spirituelle consiste à vivre à partir du troisième niveau.
 22. Il existe Cinq Idées Fausses sur Dieu qui engendrent crises, violences, meurtres et guerres. Premièrement, l’idée selon laquelle Dieu a besoin de quelque chose. Deuxièmement, l’idée selon laquelle Dieu peut échouer à obtenir ce dont Il a besoin. Troisièmement, L’idée selon laquelle Dieu en a encore tellement besoin, qu’Il exige de vous maintenant que vous le Lui donniez depuis votre position séparée. Cinquièmement, L’idée que Dieu vous détruira si vous ne vous conformez pas à Ses exigences.
 23. Il existe également Cinq Idées Fausses sur la Vie qui, de même, engendrent crises, violences, meurtres et guerres. Premièrement, l’idée selon laquelle les êtres humains sont séparés les uns des autres. Deuxièmement, l’idée selon laquelle il n’y aurait pas en quantité suffisante ce dont les êtres humains ont besoin pour être heureux. Troisièmement, l’idée selon laquelle pour obtenir ce qui nous manque, nous, les êtres humains, devrions être en concurrence les uns avec les autres. Quatrièmement, l’idée selon laquelle certains êtres humains sont meilleurs que d’autres. Cinquièmement, l’idée selon laquelle il serait légitime que les êtres humains s’entretuent afin de résoudre les différences profondes résultant de toutes ces Idées Fausses.
 24. Vous pensez être terrorisé par autrui, mais en vérité vous l’êtes par vos propres croyances. L’expérience que vous faites de vous-même et de votre monde changera de façon spectaculaire si vous adoptez collectivement les Cinq Étapes vers la Paix :
  • Reconnaissez que certaines de vos anciennes croyances au sujet de Dieu et de la Vie ne sont plus efficaces.
  • Explorez la possibilité qu’il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore entièrement au sujet de Dieu et de la Vie, et qu’une telle compréhension changerait tout.
  • Déclarez que vous voulez que de nouvelles compréhensions sur Dieu et sur la Vie voient le jour maintenant, compréhensions qui pourraient conduire à une nouvelle façon de vivre sur cette planète.
  • Examinez courageusement ces nouvelles compréhensions et si elles sont conformes à vos propres vérités et connaissances intérieures, élargissez votre système de croyances pour les y intégrer.
  • Faites de votre vie l’expression de vo croyances les plus élevées, plutôt qu’une façon de les nier.
 25. Qu’il y ait un Nouvel Évangile pur l’ensemble des peuples de la Terre : « Nous sommes tous Un. Notre approche n’est pas meilleure que les autres. C’est juste une autre approche. »

Ces mille mots, adoptés et traduits en actes, pourraient transformer votre monde en l’espace d’une seule génération.

www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

Wenn ihr euch die folgenden 1000 Worte zu eigen macht und danach handelt, könnte das eure Welt binnen einer einzigen Generation verändern:

Ihr denkt, dass ihr von anderen Menschen terrorisiert werdet. Tatsächlich aber werdet ihr von euren Glaubensvorstellungen und Überzeugungen terrorisiert. Eure Erfahrungen von Euch selbst und von eurer Welt werden sich dramatisch verändern, wenn ihr euch die Fünf Schritte zum Frieden zu eigen macht:

 1. Erlaubt euch, euch einzugestehen, dass manche eurer alten Glaubensvorstellungen über Gott und das Leben nicht mehr funktionieren.
 2. Erkundet die Möglichkeit, dass es etwas gibt, das ihr in Bezug auf Gott und das Leben nicht versteht, und das, wenn ihr es verstündet, alles ändern würde.
 3. Verkündet, dass ihr bereit und gewillt seid, dass jetzt ein neues Verständnis von Gott und vom Leben hervorgebracht wird, ein Verständnis, das eine neue Lebensweise auf diesem Planeten herbeiführen könnte.
 4. Untersucht und überprüft mutig dieses neue Verständnis. Und solle es mit eurer persönlichen inneren Wahrheit und eurem inneren Wissen in Einklang stehen, dann erweitert euer Glaubenssystem so, dass es darin Eingang findet.
 5. Macht euer Leben zu einer Demonstration eurer höchsten Überzeugung statt zu einer Demonstration ihrer Verleugnung.

Hier einige neue Einsichten, die ihr berücksichtigen möget:

 • Wir sind alle Eins. Es gibt nur Ein Ding, und alle Dinge sind Teil des Einen Dings Das Ist. Das bedeutet, dass du Göttlichen Wesens bist. Du bist nicht dein Körper, nicht dein Geist, und nicht deine Seele. Du bist die einzigartige Kombination aus allen drei. Du bist eine Individuation des Göttlichen; ein Ausdruck von Gott auf Erden.
 • Es ist genug da. Es ist nicht nötig, dass ihr um eure Ressourcen konkurriert. Ihr braucht nur zu teilen.
 • Es gibt nichts, was du tun musst. Es gibt viel, das du tun wirst, aber nichts, das zu tun von dir verlangt wird. Unser Gott ist ein liebevoller Gott, der nichts braucht, nichts will, nichts verlangt und nichts bestraft.
 • Gott spricht allzeit mit allen. Die Frage ist nicht: Mit wem spricht Gott? Die Frage ist: Wer hört zu?
 • So etwas wie Richtig und Falsch gibt es nicht. Es gibt nur das, was angesichts dessen, was du zu tun versuchst, funktioniert und was nicht funktioniert. Die Herausforderung der Menschheit ist es, sich darüber einig zu werden, was wir zu tun versuchen, individuell und als Spezies.
 • Die spektakulärste Einladung des Lebens ist die Veränderung des menschlichen Bewusstseins von einer Täter-Opfer Mentalität zu einer Gewinner-Gewinner/Wir-Wir Mentalität. Diese Veränderung wird vollendet, wenn wir unsere wahre Beziehung zueinander und zu Gott verstehen.
 • Niemand tut angesichts seiner Modellvorstellung von der Welt etwas Unangemessenes. Dies ist eine mächtige Einsicht, die letztlich die Lösung aufzeigen wird, um das grausame und selbstzerstörerische menschliche Verhalten zu beenden.
 • So ein Ort wie die Hölle und so etwas wie ewige Verdammnis existieren nicht.
 • Der Tod existiert nicht. Was wir „Tod“ nennen, ist lediglich ein Prozess der Re-Identifikation.
 • Liebe ist alles, was es gibt.
 • Du bist der Schöpfer deiner eigenen Realität, indem du dich der Drei Instrumente des Erschaffens bedienst: Gedanke, Wort und Tat.
 • Dein Leben hat nichts mit dir zu tun. Es geht um alle, deren Leben du berührst, und darum, wie du es berührst.
 • Der Sinn des Lebens besteht darin, dich in der nächstgrößeren Version der großartigsten Vision, die du je von Wer Du Bist hattest, wieder aufs Neue zu erschaffen.
 • In dem Augenblick, in dem du irgendeine Erklärung abgibst, wird alles, was nicht so ist, in den Raum eintreten. Das ist das Gesetz der Gegensätze, das ein Kontextuelles Feld herstellt, in dem erfahren werden kann, was du zum Ausdruck bringen möchtest. Dieses Verstehen erlaubt dir, positiv auf die meisten Herausforderungen des Lebens zu reagieren.
 • Alle Wahrheit ist subjektiv. Es gibt Fünf Ebenen, die Wahrheit zu sagen: Sag dir deine Wahrheit über dich selbst; sag dir deine Wahrheit über einen anderen; sag einem anderen deine Wahrheit über dich; sag einem anderen deine Wahrheit über einen anderen; sag allen deine Wahrheit über alles.
 • Die Zehn Illusionen der Menschheit sind: Bedürftigkeit existiert, Versagen existiert, Spaltung existiert, Mangel existiert, Erfordernis existiert, Richten existiert, Verdammung existiert, Bedingtheit existiert, Überlegenheit existiert, und Unwissenheit existiert.
 • Die Drei Kernkonzepte Ganzheitlichen Lebens sind Ehrlichkeit, Gewahrsein und Verantwortlichkeit. Lebe danach, und der Selbsthass wird aus deinem Leben verschwinden.
 • Das Leben funktioniert innerhalb eines Paradigmas von „Sein – Tun – Haben“. Die meisten Menschen machen es umgekehrt und meinen, dass man zuerst Dinge „haben“ muss, um Dinge zu „tun“, um dann das zu „sein“, was man sich wünscht. Die Umkehrung dieses Prozesses erzeugt Meisterschaft im Leben.
 • Es gibt Drei Gewahrseinsebenen: Hoffnung, Glaube und Wissen. Die dritte Ebene erzeugt inneren Frieden.
 • Es gibt Fünf Irrtümer in Bezug auf Gott, die Krisen, Gewalt, Töten und Kriege erzeugen. Erstens der Gedanke, dass Gott etwas braucht. Zweitens der Gedanke, dass Gott darin versagen kann zu bekommen, was Gott braucht. Drittens der Gedanke, dass Gott uns von sich getrennt hat, weil wir Gott nicht gegeben haben, was Gott braucht. Viertens der Gedanke, dass Gott das, was Gott braucht, immer noch so dringend braucht, dass Gott nun von uns in unserer Situation des Getrenntseins verlangt, es Gott zu geben. Fünftens der Gedanke, dass Gott uns vernichten wird, wenn wir Gottes Bedürfnisse nicht erfüllen.
 • Es gibt auch Fünf Irrtümer in Bezug auf das Leben, die Krisen, Gewalt, Töten und Kriege erzeugen. Erstens der Gedanke, dass die Menschen voneinander getrennt existieren. Zweitens der Gedanke, dass es nicht genug von dem gibt, was die Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Drittens der Gedanke, dass die Menschen miteinander konkurrieren müssen, um an das Zeug zu kommen, von dem nicht genug da ist. Viertens der Gedanke, dass manche Menschen besser sind als andere. Fünftens der Gedanke, es sei für die Menschen angebracht, all die schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten, die durch all die Irrtümer entstanden sind, dadurch zu bereinigen, dass sie einander umbringen.
 • Lasst ein Neues Evangelium für alle Menschen auf Erden gelten: „Wir sind alle Eins. Unser Weg ist kein besserer Weg, es ist nur ein anderer Weg.“

www.evolutionrevolution.de

www.evolutionrevolution.net

 

Download PDF

 

kb. 1000 szó, amely megváltoztatja a világot

A következő kb. 1000 szó, ha befogadjuk és általa cselekszünk, jobbá tehet mindent a Földön egy generáció alatt.

 • Azt hiszed, hogy más emberek tartanak téged félelemben, pedig igazából a saját hiedelmeid teszik ezt veled. A tapasztalatod önmagadról és a világról drámaian megváltozik, ha egészében befogadod a Békéhez vezető Öt Lépést:
  1. Engedd meg magadnak a beismerést, hogy az Istenről és az Életről alkotott korábbi hiedelmeid már nem működnek.
  2. Vizsgáld meg a lehetőséget, hogy van valami, amit nem értettél meg teljesen Istenről és az Életről, s hogy ennek a megértése mindent megváltoztatna.
  3. Jelentsd ki, hogy be akarod fogadni az Istenről és az Életről szóló, most érkező új megértéseket, amely megértések új életet teremthetnek ezen a bolygón.
  4. Bátran vizsgáld meg ezeket az új megértéseket, s ha összhangban vannak a saját belső igazságoddal és tudásoddal, tágítsd ki a hitrendszeredet és építsd be őket.
  5. Életed a legnagyszerűbb eszméid kinyilvánítása legyen, ne a megtagadásuk.

Itt van néhány Új Megértés, amit érdemes megfontolnod

 • Mindannyian Egyek vagyunk. Minden dolog Egy. Csak Egyetlen Dolog van, és minden dolog annak az Egy Létezőnek a része. Ez azt jelenti, hogy te Isteni vagy. Nem a tested, az elméd vagy a lelked vagy. Ennek a háromnak az egyesülése vagy, mely a Teljességedet foglalja magába. Te az Isteni kifejeződése vagy a Földön.
 • Mindenből van elegendő. Szükségtelen versenyezni, főleg harcolni a javakért. Csak meg kell osztani azokat egymással.
 • Nincs semmi, amit tenned kell. Sok mindent meg fogsz tenni, de semmit sem kötelező. A mi Istenünk egy szerető Isten, akinek nincs szüksége semmire, nem követel semmit, nem parancsol semmit és nem büntet semmit.
 • Isten mindig és mindenkihez szól. A kérdés nem az, hogy kihez szól Isten. A kérdés az, hogy ki figyel oda.
 • Nem létezik abszolút Helyes és Helytelen, csak olyan van Ami Működik és Ami Nem Működik, attól függően, hogy mit próbálsz elérni. Az emberiség legnagyobb kihívása, hogy egyetértsen abban, hogy mit próbálunk elérni, egyenként és mint faj.
 • Az Élet leglátványosabb felszólítása, hogy az emberi tudat átváltozzon az Áldozat-Gazember és Enyém-Tied mentalitásról Győztes-Győztes és Mienk-Mienk mentalitásra. Ez teljesülni is fog, amint megértjük a valós kapcsolatunkat egymással és Istennel.
 • Senki sem cselekszik helytelenül, mindent a saját világképének megfelelően tesz. Ez egy nagyon erőteljes meglátás, ami végre azonosítja a megoldást az emberiség kegyetlen önpusztító viselkedésére: Meg kell változtatni azokat a hiedelmeket, melyek az emberek világról alkotott képét formálják, és így el fog tűnni a gyűlölet, a harag és az erőszak.
 • Nincs pokol, és nem létezik örök kárhozat.
 • Halál nem létezik. Amit „halálnak” nevezel, az csupán az újra-azonosulásunk folyamata.
 • Szeretet minden, ami van.
 • Te vagy a saját valóságod megteremtője, s a Teremtés Három Eszközének használatával teremtesz, ami a Szó, a Gondolat és a Tett.
 • Az életed nem rólad szól. Mindazokról szól, akiknek az életét megérinted, és arról, ahogy megérinted.
 • Az Életed célja, hogy újjáteremtsd magad a legfenségesebb látomásod következő legnagyszerűbb változatában, amit valaha gondoltál arról Aki Vagy.
 • Abban a pillanatban, hogy kijelentesz valamit, minden ami különbözik tőle, megjelenik a térben. Ez az Ellentétek Törvénye hozza létre azt az Összefüggés Mezőt, amiben megtapasztalható az, amit ki akarsz fejezni. Ennek a megértése teszi lehetővé, hogy pozitívan reagálj az élet legnagyobb kihívásaira.
 • Minden igazság szubjektív. Ezen a rendszeren belül az Igazmondásnak Öt Szintje van: Mondd az igazságodat magadnak magadról. Mondd az igazságodat magadnak a másikról. Mondd az igazságodat magadról a másiknak. Mondd az igazságodat a másikról a másiknak; Mondd az igazságodat mindenkinek mindenről.
 • Az Emberek Tíz Illúziója: Létezik Szükség, Létezik Kudarc, Létezik Elkülönülés, Létezik Hiány, Létezik Követelmény, Létezik Ítélkezés, Létezik Kárhozat, Létezik Feltételesség, Létezik Felsőbbrendűség, Létezik Tudatlanság.
 • A Holisztikus Élet Három Központi Eszméje: Őszinteség, Tudatosság, Felelősség. Élj ezen elvek szerint, és a küzdelem eltűnik az életedből.
 • Az élet a Lenni-Tenni-Birtokolni paradigma mentén működik. Sokan ezt épp ellenkezőleg gondolják. Azt képzelik, hogy először „birtokolni” kell valamit ahhoz, hogy „tenni” tudjanak valamit azért, hogy olyanok legyenek amilyenek „lenni” szeretnének. Ennek a szemléletnek a megfordítása a leggyorsabb út annak a megtapasztalásához, hogy hatalmad van az életed felett.
 • A Tudatosságnak Három Szintje van: Remény, Hit és Tudás. A harmadik szint teremti meg a belső békét.
 • Öt Tévhit létezik Istennel kapcsolatban, melyek válságot, erőszakot, öldöklést és háborút szülnek. Az első képzet, hogy Istennek szüksége van valamire. A második képzet, hogy Isten kudarcot vallhat annak megszerzésében, amire Istennek szüksége van. A harmadik képzet, hogy Isten különválasztott téged Istentől, mert nem adtad meg Istennek, amire Istennek szüksége van. A negyedik képzet, hogy Istennek még mindig kell az amire Istennek szüksége van és olyan nagyon kell neki, hogy Isten most tőled várja el, az elkülönült helyzetedből, hogy megadd azt Istennek. Az ötödik képzet, hogy Isten elpusztít téged, ha nem felelsz meg Isten elvárásainak.
 • Van Öt tévhit az Életről is, melyek ugyanúgy válságot, erőszakot, öldöklést és háborút szülnek. Az első képzet, hogy az emberi lények különállóak egymástól. A második képzet, hogy nincs elég abból, amire az emberi lényeknek szükségük van ahhoz, hogy boldogok legyenek. A harmadik képzet, hogy annak a megszerzéséhez amiből nincs elég, az emberi lényeknek versenyezniük kell egymással. A negyedik képzet, hogy egyes emberi lények jobbak, mint más emberi lények. Az ötödik képzet, hogy helyénvaló ha a tévhitekből adódó komoly nézeteltéréseik megoldásaként az emberi lények legyilkolják egymást.
 • Egy Új Evangélium meggyógyíthat minden haragot a Földön. Mi mind egyek vagyunk. A mi utunk nem jobb út, a mi utunk csupán egy másik út. 

============================================

Ezt a dokumentumot az Emberiség Csoport egy tagja vagy eszméivel szimpatizáló szeretettel helyezte el itt az Evolúciós Forradalom elnevezésű spirituális megmozdulás keretében. Ezek a szavak Neale Donald Walsch Beszélgetések Istennel című könyvsorozatában foglalt üzeneteinek összegzése, melyek a spirituális alapjait képezik az Emberiség Csoport globális munkájának. Ez egy felhívás az élettől, hogy csatlakozz azon ezrekhez világszerte, akik épp az evolúciós forradalom előmozdításán dolgoznak. A pillanat az egész emberiségért kiált. Nem mehetünk tovább azon az úton amin haladunk. Talán nem értesz egyet minden fenti állítással, de egyet tudsz-e érteni azzal, hogy legalább el kell kezdenünk egy új párbeszédet, néhány forradalmi eszme segítségével arról, hogy hogyan vessünk véget az emberiség világméretű működési zavarainak? Vagy azt hiszed tovább léphetünk ha továbbra is a múltban alkotott, az Istenről és az Életről szóló eszméinkbe kapaszkodunk? Ha az előbbi csoportba tartozol, kérlek emlékezz erre a weboldalra és látogasd meg minél hamarabb: www.EvolutionRevolution.net

 http://www.emberisegcsoport.hu/

Download PDF

Riassunto in 1000 parole di Conversazioni con Dio

Qui di seguito, in mille parole (circa, nella traduzione italiana) c’e’ tutto quello che gli esseri umani hanno bisogno di sapere per vivere la vita che hanno sempre desiderato e che, nonostante ci abbiano provato per migliaia di anni, non sono ancora riusciti a creare.

Portate questi messaggi nel vostro mondo:

Noi siamo Uno. Tutte le cose sono Una Cosa. C’e’ solo Una Cosa, e tutte le cose sono parte di quell’Una Cosa Che Esiste. Cio’ significa che Tu Sei Divino.

Non sei il corpo, ne’ la mente, e nemmeno l’anima. Sei la combinazione unica di tutti e tre, che comprende la Totalita’ di Te’ Stesso. Sei una individuazione della Divinita’, una espressione di Dio sulla Terra.

C’e’ abbastanza. Non e’ necessario competere, ne’ tantomeno lottare per le vostre risorse. Tutto quello che dovete fare e’ condividere.

Non c’e’ niente che dovete fare. Ci sara’ molto da fare, ma non c’e’ niente che vi e’ richiesto di fare. Dio non vuole niente, non ha bisogno di niente, non chiede niente, non comanda niente.

Dio parla con tutti, tutto il tempo. La domanda non e’: Con chi parla Dio? La domanda e’ : Chi ascolta?

Ci sono Tre Principi Basilari della Vita: Funzionalita’, Adattabilita’ e Sostenibilita’.

Non c’e’ niente di Giusto o Sbagliato, c’e’ solo cio’ che Funziona e cio’ che Non Funziona in relazione a cio’ che stai cercando di fare.

Al livello dello Spirito non ci sono ne’ tiranni ne’ vittime nel mondo, sebbene al livello umano sembra sicuramente che ce ne siano. Tuttavia, poiche’ siete Divini, non c’e’ nulla che puo’ accadere contro la vostra Volonta’.

Nessuno fa niente di inappropriato dato il suo modo di vedere la realta’.

Non esiste un posto chiamato inferno, e non esiste la condanna per l’eternita’.

La morte non esiste. Quello che voi chiamate “morte” e’ semplicemente un processo di Ri-identificazione.

Non esistono ne’ lo Spazio ne’ il Tempo. Esiste solo il Qui e Ora.

Amore e’ tutto cio’ che esiste.

Voi create la vostra realta’ usando i Tre Strumenti della Creazione: Pensiero, Parola e Azione.

La tua vita non ha niente a che vedere con te. La tua vita ha a che fare con tutte le persone con cui entri in contatto, e con il modo in cui interagisci con loro.

Lo scopo della tua vita e’ di ricreare te’ stesso nella prossima piu’ grande versione della piu’ grande visione che tu abbia mai avuto di Chi Tu Sei.

Ogni volta che dichiari qualcosa, tutto cio’ che e’ contrario a quella cosa verra’ attirato nel tuo spazio. Questa e’ la Legge degli Opposti, che produce un Campo Contestuale in cui puoi fare esperienza di chi tu desideri essere.

Non esiste nessuna Verita’ Assoluta. Ogni verita’ e’ soggettiva. All’interno di questo  contesto ci sono 5 livelli in cui dire la verita’: dire la verita’ a se’ stessi su se’ stessi; dire la verita’ a se’ stessi su di un altro; dire la verita’ su se’ stessi ad un altro; dire la verita’ su di un altro ad un altro; dire la verita’ su tutto a tutti.

L’umanita’ vive all’interno di un sistema di illusioni. Le Dieci Illusioni degli Umani sono: il Bisogno Esiste; Il Fallimento Esiste; La Separazione Esiste; L’Insufficienza Esiste; La Richiesta Esiste; Il Giudizio Esiste; La Condanna Esiste; La Condizionalita’ Esiste; La Superiorita’ Esiste; L’Ignoranza Esiste. Queste illusioni sono intese a servire l’umanita’, ma l’umanita’ deve imparare ad usarle.

I Tre Concetti Centrali di una Vita Olistica sono Onesta’, Consapevolezza e Responsabilita’. se vivrete secondo questi concetti la rabbia verso voi stessi scomparira’ dalle vostre vite.

La Vita funziona all’interno del paradigma Essere-Fare-Avere. La maggior parte della gente usa questo paradigma al contrario, immaginando cioe’ che sia necessario “avere” qualcosa prima per poter “fare” qualcosa poi, e di conseguenza “essere” cio‘ che si vuole essere. Fare questo processo al contrario e‘ il mezzo piu‘ veloce per diventare Maestri della Vita.

Ci sono Tre Livelli di Consapevolezza: Speranza, Fiducia e Conoscenza. I Maestri Spirituali vivono al terzo livello.

Ci sono Cinque Fallacie (credenze errate) riguardo a Dio, che creano crisi, violenza e guerra sulla Terra. La prima e’ l’idea che Dio abbia bisogno di qualcosa. La seconda e’ l’idea che Dio possa non ottenere cio’ di cui ha bisogno. La terza e’ l’idea che Dio ci abbia separati da Lui perche’ non gli abbiamo dato cio’ di cui ha bisogno. La quarta e’ l’idea che Dio abbia talmente bisogno di cio’ di cui ha bisogno da richiedere a noi, nella nostra posizione separata, di dargli cio’ di cui ha bisogno. La quinta e’ l’idea che Dio ci distruggera’ se non soddisferemo le sue richieste.

Ci sono anche Cinque Fallacie sulla Vita che ugualmente producono crisi, violenza, assassini e guerra. Prima di tutto l’idea che gli esseri umani siano separati tra di loro. Secondo, l’idea che non ci sia abbastanza di cio’ di cui gli esseri umani Hanno bisogno per essere felici. Terzo, l’idea che per ottenere cio’ di cui non c’e’ abbastanza, gli esseri umani debbano competere gli uni con gli altri. Quarto, l’idea che alcuni esseri umani siano meglio degli altri. Quinto, l’idea che sia appropriato per gli esseri umani risolvere le gravi differenze create dalle altre fallacie uccidendosi l’uno con l’altro.

Credete di essere terrorizzati dagli altri, ma in realta’ siete terrorizzati dalle vostre stesse convinzioni. La vostra esperienza di voi stessi e del vostro mondo cambiera’ completamente quando l’umanita’ adottera’ collettivamente i 5 Passi Verso la Pace:

Permettetevi di riconoscere che alcune delle vostre vecchie convinzioni su Dio e sulla Vita non funzionano piu’.

Esplorate la possibilita’ che vi sia qualcosa che non comprendete totalmente su Dio e sulla Vita, la cui comprensione cambiera’ Tutto.

Annunciate di desiderare che un nuovo modo di intendere Dio e la Vita si faccia avanti, producendo un nuovo modo di vivere su questo Pianeta.

Coraggiosamente esaminate questi nuovi concetti e, se sono allineati con la vostra verita’ personale e con la vostra conoscenza interiore, includeteli nel vostro sistema di pensiero.

Esprimete la vostra vita dimostrando le vostre convinzioni piu’ profonde, invece che negandole.

Che ci sia un Nuovo Vangelo per tutte le persone della Terra: NOI SIAMO UNO. Il nostro non e’ un modo migliore, e’ semplicemente un altro modo.

Le 1000 parole qui elencate, se abbracciate e seguite, possono cambiare il vostro mondo nello spazio di una generazione.

 

Download PDF

Tylko 1000 słów, które mogą zmienić cały Świat:

Śledząc je i działając według tych 1000 słów można zmienić Świat na lepszy, w ciągu tylko jednego pokolenia:

* Myślisz, że jesteś terroryzowany przez innych ludzi, ale tak naprawdę to jesteś tylko ofiarą własnych przekonań. Twoje doświadczenia i twój świat posuną się drastycznie do przodu jeśli zastosujesz tylko tych Pięć kroków dla Pokoju:

(1) Przyznaj się, że niektóre z dawnych przekonań o Bogu i o Życiu już nie funkcjonują.

(2) Odbierz i zaakceptuj możliwość, że jest coś co może nie do końca rozumiesz o Bogu czy o Życiu, czego zrozumienie mogłoby zmienić wszystko.

(3) Koniecznie ogłoś, że jesteś gotowy do przyjęcia nowego rozumienia o Bogu i Życiu, co może stworzyć zupełnie nowy sposób życia na tej planecie.

(4) Ówdzie, tutaj i teraz odważ się, i zbadaj tą nową świadomość i jeśli ona zgadza się z twoją prawdą i wiedzą wewnętrzną, dodaj ją, poszerzając w ten sposób własne przekonania i wiarę.

(5) Jako świadectwo swoich najwyższych przekonań, a nie jako ich zaprzeczenie, wyraź sens swojego życia.

Oto kilka elemntów Nowego Zrozumienia, które mógłbyś rozważyć:

* My wszyscy jesteśmy jedną Jednością. Wszystkie rzeczy są Jedna Rzeczą. Istnieje tylko Jedna Rzecz, a wszystkie rzeczy są jej częścią. To oznacza, że jesteś Niebiański. Nie jesteś twoim ciałem, twoim umysłem, albo twoją duszą. Jesteś połączeniem wszystkich tych trzech elementów, które tworzą twoja integralność. Jesteś wyrazem Boskości na Ziemi.

* Wszystkiego jest tutaj wystarczająco. Nie trzeba konkurować a tym mniej walczyć o zapasy dla siebie. Wszystko co powinniśmy robić, to dzielić się z innymi.

* Tutaj nie ma niczego co musisz zrobić. Istnieje wiele co mógłbyś zrobić, choć nie jesteś zobowiązany do zrobienia tego. Nasz Bóg jest kochającym Bogiem, który nie potrzebuje niczego, nie wymaga od nas niczego, nic nam nie nakazuje, i za nic nas nie kara.

* Bóg mówi do wszystkich, cały czas. Nie stawiam pytania: Do kogo Bóg nie mówi? Pytanie brzmi: Kto Go słucha?

* Nie ma czegoś takiego, jak absolutne Dobro czy Zło, jest tylko to Co Działa i to Co nie Działa, biorąc pod uwagę to, co ty zechcesz zrobić. Zadaniem ludzkości jest uzgodnić to czego pragniemy osiągnąć, każdy z nas indywidualnie i jako całość społeczeństwa.

* Najbardziej excytującym wyzwaniem życiowym jest zmiana świadomości ludzkiej mentalności Ofiary-Sprawcy i Moje-Twoje, na mentalność Wygrany-Zwyciężca / Nasza-Nasza. Cel ten zostanie osiągnięty wtedy, gdy zrozumiemy nasz szczery stosunek międzyludzki a także stosunek do Boga.

* Nikt nie robi niczego nieodpowiedniego, z punku widzenia Wschechświata. To jest potężny dowód na to, że w końcu ukazuje się rozwiązanie skończenia z okrutnością i autodestrukcyjnym zachowaniem się ludzkości: Zmieńmy przekonania stworzone przez ludzkie pomysły na świecie i nienawiść, złość i przemoc znikną.

* Nie ma takiego miejsca jak Piekło i Wieczne Potępienie nie istnieje.

* Śmierć nie istnieje. To, co nazywasz ” Śmierią” jest jedynie procesem ponownej identyfikacji.

* Miłość jest wszystkim, co istnieje.

* Jesteś twórcą swojej własnej rzeczywistości, używają Trzech Narzędzi Kreacji: Myśli, Słowa i Działanie.

* Twoje życie nie ma nic wspólnego z tobą. Chodzi o wszystkich, z którymi w życiu się zetknąłeś i w jaki sposób.

* Celem twojego życia jest odtworzenie siebie samego na nowo w następnej, najwspanialszej wersji wyobraźni jaką kiedykolwiek miałeś o tym Kim Ty Jesteś.

* W momencie kiedy powiesz cokolwiek, wszystko czego nie lubisz wchodzi w przestrzeń. To jest Prawo Przeciwieństw, tworzące pole kontekstu, w którym to, co chcesz wyrazić możesz doświadczć. Rozumiejąc to, możemy pozytywnie odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania życiowe.

* Każda prawda jest subiektywna. W tym kontekście istnieje pięć poziomów opowiadania prawdy. Powiedz sobie swoją prawdę o sobie. Powiedz sobie swoją prawdę o kimś. Opowiedz swoją prawdę o sobie komuś. Opowiedz swoją prawdę komuś o kimś. Opowiedz swoją prawdę każdemu o wszystkim.

* Dziesięć złudzeń ludzkich to: Potrzeba Istnieje, Porażka Istnieje, Brak Jedności Istnieje, Niedostatek Istnieje, Wymaganie Istnieje, Wyrok Istnieje, Potępienie Istnieje, Uwarunkowanie Istnieje, Wywyższanie się Istnieje, Ignorancja Istnieje.

* Istnieją Trzy Podstawowe Pojęcia Holistycznego Życia: Uczciwość, Świadomość, Odpowiedzialność. Żyj według tych wskazań i walki znikną z twojego życia.

* Życie funkcjonuje według paradygmatu Być-Robić-Mieć. Większość ludzi żyje odwrotnie, wyobrażając sobie, że najpierw trzeba “mieć” rzeczy, “zrobić” rzeczy, aby “być” kimś, kim chcą być. Odwrócenie jego kolejności to najszybszy sposób aby poczuć doskonałość życia.

* Istnieją Trzy Poziomy Świadomości: Nadzieja, Wiara i Wiedza. Trzeci poziom powoduje wewnętrzny spokój.

* Istnieje pięć wyobrażeń o Bogu, które tworzą kryzys, przemoc, zabijanie i wojny. Po pierwsze, myślisz, że Bóg potrzebuje czegoś. Po drugie, myślisz, że Bóg może nie dostać tego, czego potrzebuje. Po trzecie, myślisz, że Bóg oddzielił cię od siebie, bo nie dałeś mu to, czego potrzebował. Po czwarte, myślisz, że Bóg nadal potrzebuje, czegoś tak bardzo że teraz wymaga tego od ciebie, oddzielając cię od siebie, abyś mu to dał. Po piąte, myślisz, że Bóg cię zniszczy, jeśli nie spełnisz jego wymagań.

* Istnieje również pięć błędnych przekonań na temat życia, które również prowadzą do kryzysów, przemocz, morderstw i wojny. Po pierwsze, myślą, że istoty ludzkie są oddzielone od siebie. Po drugie, myślą, że nie ma wystarczająco tego, co ludzie potrzebują aby być szczęśliwymi. Po trzecie, myślą, że aby uzyskać to, czego im brakuje, muszą ze sobą konkurować. Po czwarte, myślą, że niektórzy ludzie są lepsi od innych istot ludzkich. I po piąte, myślą, że prawidłowym rozwiązaniem problemów spowodowanych przez jakieś błędy, jest zabijając się wzajemnie.

Nowa Ewangelia może uzdrowić cały gniew na Ziemi: Wszyscy jesteśmy jednym. Nasza roga nie jest lepszą drogą, jest tylko inną drogą.

====================================================================================================================

Niniejszy dokument został z miłością umieszczony tutaj przez członka Zespołu Humanity jako część programu duchowego aktywizmu, zatytułowanej Evolution Revolution. Słowa te są krótkim podsumowaniem serii książek Rozmowa z Bogiem, które tworzą duchową podstawą globalnej pracy Zespołu Humanity. Jesteś zaproszony aby wziąć udział, razem z tysiącami ludzi na całym świecie, w umacnianiu ewolucji rewolucji właśnie teraz. Ta chwila wzywa całeą ludzkość. Nie możemy, iść dalej tą drogą, którą szliśmy. Może nie zgodzisz się z każdym z powyższych warunków, ale może zgodzisz się z tym, że co najmniej trzeba rozpocząć nową dyskuję, wnosząc do niej niektąore rewolucyjne pomysły na temat, w jaki sposób zakończyć globalne zaburzenia ludzkości? Czy uważasz, że możemy pójść do przodu według naszych wyobrażeń o Bogu i o Życiu z przeszłości? Jeśli jesteś w pierwszej grupie, to zapamiętaj tę stronę, i postaraj się, aby odwiedzić ją jak najszybciej:

www.EvolutionRevolution.net

 

Download PDF

1.000 PALAVRAS QUE MUDARIAM O MUNDO

As 1.000 palavras seguintes, abraçadas e atuadas, poderiam mudar tudo para melhor na Terra numa geração:

* Você pensa que está sendo terrorizada por outras pessoas, mas na verdade você está sendo terrorizada por suas crenças. Sua experiencia de si mesmo e seu mundo vai mudar dramaticamente se você adotar os cinco passos para a paz:

(1) Permita-se reconhecer que algumas das suas velhas crenças sobre Deus e sobre a vida já não estão funcionando.

(2) Explore a possibilidade de que há algo que você não compreende totalmente sobre Deus e sobre a vida, o entendimento tal que poderia mudar tudo.

(3) Anuncie que você está agora disposto a trazer à luz novos entendimentos de Deus e da Vida, entendimentos que poderiam produzir uma nova forma de vida neste planeta.

(4) Corajosamente examine esses novos entendimentos e, se eles se alinham com a sua verdade interior pessoal e conhecimento, amplie seu sistema de crenças para inclui­-los.

(5) Expresse sua vida como uma demonstração das suas mais elevadas crenças, ao invés de uma negação delas.

Aqui estão alguns Novos Entendimentos que você pode desejar considerar:

* Nós somos todos Um. Todas as coisas se resumem Numa só. Há apenas Uma Coisa, e todas as coisas são parte dessa Unica Coisa Que Existe. Isso significa que você é Divino.Você não é o seu corpo, sua mente, ou sua alma. Você é a combinação de todos os três, que compreende a Totalidade De Você. Você é uma expressão da Divindade na Terra.

* Há o suficiente. Não é necessário competir ou muito menos disputar, os seus recursos. Tudo que você tem a fazer é compartilhar.

* Não há nada que você tenha que fazer. Há muito que você vai fazer, mas nada que você é obrigado a fazer. Nosso Deus é um amoroso Deus que nada precisa, nada exige, nada requer e nada pune.

* Deus fala com todos, o tempo todo. A questão não é: A quem Deus fala? A questão é: Quem ouve?

* Não existe tal coisa como Certo Absoluto e Errado, só existe Aquilo Que Funciona e Aquilo Que Não Funciona, considerando o que é que você está tentando fazer. O desafio da humanidade é concordar no que é que estamos tentando fazer, individualmente e como uma Espécie.

* O mais espetacular convite da Vida é mudar a consciencia humana de uma mentalidade de Ví­tima-Vilão e uma mentalidade de Meu-Teu para uma mentalidade Ganha-Ganha/Nosso-Nosso. Isso só será alcançado quando compreendermos nossa verdadeira relação um com o outro e com Deus.

* Ninguem faz nada inapropriado, dado o seu modelo de mundo. Esta é uma visão poderosa que finalmente identifica a solução para acabar com comportamentos crueis e auto-destrutivos da humanidade: Mude as crenças que formam a ideia de mundo das pessoas, e ódio, raiva e violencia desaparecerão.

* Não há lugar algum como inferno, e condenação eterna não existe.

* Morte não existe. O que você chama de “morte” é meramente um processo de Re-Identificação.

* Amor é tudo que existe.

* Você é o criador da sua própria realidade, usando as Três Ferramentas da Criação: Pensamento, Palavra e Acção.

* Sua vida não tem nada a ver com você. Tem a ver com todos aqueles cuja vida você toca, e a maneira com que você toca.

* O propósito da sua vida é recriar-se novamente na próxima versão mais grandiosa da maior visão que você já realizou sobre Quem Você é.

* No momento em que você declara qualquer coisa, tudo ao contrário disso virá ao espaço. Esta é a Lei dos Opostos, produzindo um Campo Contextual dentro do qual o que você deseja expressar pode ser experimentado. Compreender isto lhe permite responder positivamente aos eventos mais difí­ceis da vida.

* Toda verdade é subjetiva. Dentro deste quadro, há cinco ní­veis de dizer a verdade. Diga tua verdade para si mesmo sobre si mesmo. Diga tua verdade para si mesmo sobre o outro. Diga tua verdade sobre si mesmo para outro. Diga tua verdade sobre um outro para outro. Diga tua verdade a todos sobre tudo.

* As Dez Ilusões dos Humanos são: Necessidade Existe, Fracasso Existe, Desunião Existe, Insuficiência Existe, Requerimento Existe, Julgamento Existe, Condenação Existe, Condicionalidade Existe, Superioridade Existe, Ignoráncia Existe.

* Existem Três Conceitos Centrais do Viver Holístico: Honestidade, Consciencia e Responsabilidade. Viva de acordo com esses preceitos e o conflito irá desaparecer de tua vida.

* A Vida funciona dentro de um paradigma Ser-Fazer-Ter. A maioria das pessoas tem esse invertido, imaginando que primeiro é preciso “ter” coisas para poder “fazer” coisas e assim “ser” o que elas desejam ser. Reverter essa abordagem é a maneira mais rápida de experimentar maestria na vida.

* Existem Três Ní­veis de Estar Consciente: Esperança, Fé, e Conhecimento. O terceiro nível produz paz interior.

* Existem Cinco Mitos sobre Deus que criam crise, violencia, assassinatos e guerra. Primeira, a ideia de que Deus precisa de alguma coisa. Segunda, a ideia de que Deus pode falhar em obter o que Deus precisa. Terceira, a ideia de que Deus separou você de Deus porque você não deu a Deus o que Deus precisa. Quarta, a ideia de que Deus ainda precisa do que Deus tanto precisa que Deus agora exige de você, de sua separada posição, dar isso a Deus. Quinta, a ideia de que Deus vai destruir você se você não atender aos requisitos de Deus.

* Há também Cinco Mitos Sobre a Vida que igualmente criam crise, violencia, assassinatos e guerra. Primeira, a ideia de que os seres humanos são separados uns dos outros. Segunda, a ideia de que não há o suficiente do que os seres humanos precisam para serem felizes. Terceira, a ideia de que, a fim de obter a coisa de que não há o suficiente, os seres humanos tem de competir uns com os outros. Quarta, a ideia de que alguns seres humanos são melhores do que os outros seres humanos. Quinta, a ideia de que é apropriado a seres humanos resolverem as diferenças severas criadas por todas os outros mitos matando-se uns aos outros.

* Um Novo Evangelho poderia curar toda a raiva na Terra: Nós somos todos um. Nossa não é uma maneira melhor, nossa é apenas uma outra maneira.

==================================================

Este documento foi amorosamente colocado aqui por um membro da Equipa da Humanidade (Humanity’s Team) como parte de seu programa de ativismo espiritual, intitulado A Revolução da Evolução. As palavras são um somário das mensagens na série de livros Conversando com Deus, que formam a base espiritual da obra global da Equipa da Humanidade. Você está sendo convidado pela vida a juntar-se a milhares ao redor do mundo, no forjar desta revolução da evolução, exatamente agora. O momento está chamando a toda a humanidade. Não podemos continuar da maneira em que estamos indo. Você pode não concordar com cada uma das afirmações citadas acima, mas pode você concordar que, pelo menos, precisamos começar uma nova discussão, com algumas ideias revolucionárias, sobre como acabar com a disfunção global da humanidade? Ou você acredita que podemos avançar com ideias do passado sobre Deus e sobre a Vida? Se você está no primeiro grupo, por favor, lembre-se deste site, e determine visitá-lo muito em breve: www.EvolutionRevolution.net

 

Download PDF

1000 слов, которые изменят мир

Приведенные тут 1000 слов, если человечество их примет и будут следовать им, могут изменить к лучшему всё в жизни на Земле всего лишь за одно поколение:

* Ты думаешь, что тебе причиняют страдание другие люди, но на самом деле тебе причиняют страдание твои убеждения. Твое восприятие себя и твоего мира радикально изменится, если ты примешь Пять Шагов к Миру:

(1) Разреши себе признать, что некоторые твои старые убеждения о Боге и о Жизни уже не работают.

(2) Рассмотри возможность того, что есть что-то, что ты не в полной мере понимаешь о Боге и о Жизни, и полное понимание этого может всё поменять.

(3) Провозгласи, что ты готов воспринять новое понимание Бога и Жизни, которое открывается тебе, и что это может создать совершенно новый жизненный уклад на нашей планете.

(4) Смело проверяй это новое понимание, и, если оно совпадает с твоей личной правдой и знанием, расширь свою систему убеждений, чтобы включить в неё это понимание.

(5) Выражай своей жизнью свои наивысшие убеждения, а не отрицай их

Вот некоторые элементы нового понимания, которые ты бы мог обдумать:

* Мы все Единое Целое. Все вещи это Одна Вещь. Есть только Одна Вещь, и все вещи являются частью Одной Вещи. Это значит, что ты Божественное Существо. Ты – это не твое тело, разум или твоя душа. Ты – это комбинация всех трех элементов, которые составляют Целостность Тебя. Ты – это проявление Божественного на Земле.

* Всего достаточно. Не нужно конкурировать, или, тем более, сражаться за ресурсы. Все, что тебе нужно делать – это делиться.

* От тебя ничего не требуется делать. Ты будешь делать многое, но ты ни к чему не принужден. Наш Бог – это любящий Бог, которому ничего не нужно, Он ничего не требует, ничего не приказывает и ни за что не наказывает.

* Бог разговаривает со всеми постоянно. Вопрос не в том, с кем разговаривает Бог, вопрос в том, кто же слушает?

* Не существует таких понятий, как абсолютная Правота и Неправота. Существует только То, Что Работает, и То, Что Не Работает – с учетом того, чего ты пытаешься добиться. Задача человечества – договориться о том, чего же мы пытаемся добиться – как индивидуально каждый из нас, и как общество в целом.

* Самое захватывающее приключение человечества – это смена нашего человеческого восприятия с концепций Жертвы-Злодея и Твоё-Моё на Победу-Обеих-Сторон и Наше-Общее. Мы сможем этого достигнуть, только осознав наши истинные взаимоотношения друг с другом и с Богом.

* Никто не делает ничего неправильного – с точки зрения их мировосприятия. Глубокое понимание этого принципа, наконец-то, покажет способ прекращения жестокого и самоуничтожающего поведения человечества: поменяйте убеждения, формирующие мировосприятие людей, и ненависть, злость и жестокость исчезнут.

* Нету такого места как ад, и вечные муки не существуют.

* Смерти не существует. То, что ты называешь «смертью» – всего-навсего процесс Пере-Воплощения себя.

* Любовь – это все, что есть.

* Ты создаешь свою реальность, используя Три Инструмента Сотворения: Мысль, Слово и Действие.

* Твоя жизнь не имеет отношения к тебе. Она имеет отношение ко всем, кого она касается и к тому, как она касается их.

* Цель твоей жизни – заново воссоздать себя как наивысшую версию величайшего понимания того, Кто Ты Есть.

* В тот момент, когда ты заявляешь о чем-то, все, что не является этим, приходит в твое пространство. Это – Закон Противоположностей. Он создает контекст, в котором то, что ты хочешь выразить, может быть прочувствовано. Понимание этого позволит тебе реагировать позитивно на самые тяжелые жизненные события.

* Любая правда субъективна. В контексте этой субъективности существует пять уровней донесения правды. Говори правду себе о себе. Говори правду себе о других. Говори правду другим о себе. Говори правду другим о других. Говори правду всем обо всём.

* Десять иллюзий человечества: Нужда Существует, Неудачи Существуют, Разделение Существует, Недостаток Существует, Требования Существуют, Суждения Существуют, Наказания Существуют, Обусловленность Существует, Превосходство Существует, Невежество Существует.

* Три основных принципа Целостной Жизни: Честность, Осознание, Ответственность. Живи в соответствии с ними и борьба исчезнет из твоей жизни.

* Жизнь построена по принципу Быть-Делать-Иметь. Большинство людей пытаются жить наоборот, воображая, что вначале нужно «иметь» вещи, чтобы «делать» вещи и быть теми, кем они хотят быть. Развернуть это наоборот – самый быстрой способ почувствовать совершенство жизни.

* Есть три уровня Осознания: Надежда, Вера и Знание. Именно третий уровень дает внутренний мир.

* Существуют пять Заблуждений о Боге, которые приводят к кризисам, жестокости, убийствам и войнам. Во-первых, идея о том, что Богу что-то нужно. Во-вторых, идея о том, что Бог может не получить то, что ему нужно. В-третьих, идея о том, что Бог отделил тебя от Бога за то, что ты не дал Богу то, что ему нужно. В-четвёртых, идея о том, что Богу всё еще что-то нужно так сильно, что Бог требует у тебя, отделив тебя от Себя, чтобы ты Ему это дал. И, в-пятых, идея о том, что Бог уничтожит тебя, если ты не будешь соответствовать Его требованиям.

* Также существуют пять Заблуждений о Жизни, которые также приводят к кризисам, жестокости, убийствам и войнам. Во-первый, идея о том, что человеческие существа отделены друг от друга. Во-вторых, идея о том, что существует недостаточно того, что делает людей счастливыми. В-третьих, идея о том, что чтобы получить то, чего недостает, люди должны конкурировать друг с другом. В-четвёртых, идея о том, что некоторые человеческие существа лучше других человеческих существ. И, в-пятых, идея о том, что человеческим существам свойственно решать проблемы, вызванные остальными заблуждениями, убивая друг друга.

* Новое Слово может излечить злость и ярость на Земле. Мы все едины. Наш путь – не лучший, наш путь – просто еще один путь.

===================

Этот документ был оставлен здесь с любовью одним из членов Команды Человечества как часть духовной активистской программы, называющейся Эволюция-Революция. Эти слова – это краткая суть послания из серии книг «Разговоры с Богом», которые сформировали духовную основу Команды Человечества. Вы приглашены самой жизнью присоединиться к тысячам человек по всему миру, создающих эволюцию-революция прямо сейчас. Этот момент взывает ко всему человечеству. Мы не можем продолжать идти путём, которым идем. Ты можешь не соглашаться с каждым из приведенных выше утверждений, но разве ты не согласишься с тем, что мы должны, по крайней мере, начать новую дискуссию, привнеся в неё некоторые революционные идеи, чтобы покончить с дисфункцией этого мира? Или ты думаешь, что мы можем двигаться вперед с идеями о Боге и о Жизни из прошлого? Если ты относишься к первой группе, запомни этот сайт, и обязательно посети его как можно скорее: www.EvolutionRevolution.net.

 

Download PDF

1000 slov, ktoré by zmenili svet

Ak prijmeme nasledovných 1000 slov za svoje a budeme v ich zmysle konať, môže to zmeniť všetko na Zemi k lepšiemu počas jedinej generácie.

 • Myslíte si, že ste terorizovaní inými ľuďmi, ale v skutočnosti ste terorizovaní vlastnými pravdami a presvedčeniami. Vaše vnímanie seba a sveta sa značne zmení, ak si osvojíte Päť krokov k mieru:
 1. Dovoľte si pripustiť, že niektoré z vašich presvedčení o Bohu a o Živote už nefungujú.
 2. Zvážte možnosť, že existuje niečo, čomu nie úplne rozumiete čo sa týka Boha a Života a ak by ste tomu porozumeli, zmenilo by to všetko.
 3. Vyhláste, že ste pripravení na to, aby vznikli nové vysvetlenia Boha a Života, vysvetlenia, ktoré môžu vytvoriť nový spôsob života na planéte.
 4. Smelo si overte tieto nové vysvetlenia a ak sa zhodujú s vašou vnútornou pravdou a poznaním, rozšírte o ne svoje presvedčenia a pravdy.
 5. Vyjadrite svoj život ako prejav vašich najušľachtilejších presvedčení, nie ako ich odmietnutie.

Tu sú niektoré nové vysvetlenia, nad ktorými by ste mohli pouvažovať:

 • Všetci sme Jedno. Všetky veci sú Jedna Vec. Existuje len Jedna Vec a všetky veci sú súčasťou tej Jednej Veci, ktorá Je. Toto znamená, že ste Božský. Nie ste vaše telo, vaša myseľ alebo vaša duša. Ste kombináciou všetkých troch, a tá vytvára Váš Celok. Ste vyjadrením Božskosti na Zemi.
 • Existuje dostatok. Nie je potrebné súťažiť, o to menej bojovať o zdroje. Všetko, čo máte robiť, je deliť sa.
 • Nie je nič, čo musíte robiť. Je mnoho toho, čo budete robiť, ale nič, čo by sa od vás vyžadovalo. Náš Boh je milujúci Boh, ktorý nič nepotrebuje, nič nevyžaduje, nič neprikazuje a nič netrestá.
 • Boh hovorí s každým, neustále. Otázka neznie: Komu sa Boh prihovára? Otázka znie: Kto počúva?
 • Nie je nič také ako absolútne Dobré alebo Zlé, je len to, čo funguje alebo nefunguje, v závislosti od toho, čo sa pokúšate robiť. Výzva ľudstvu je zhodnúť sa na tom, o čo sa všetci pokúšame, individuálne a ako celok.
 • Najveľkolepejšia výzva ľudstvu je zmena povedomia zo zmyšľania Obeť-Vinník a Môj-Tvoj na zmýšľanie Víťazstvo-Víťazstvo a Naše-Naše. Toto dosiahneme, keď porozumieme nášmu skutočnému vzťahu navzájom voči sebe a k Bohu.
 • Nikto nerobí nič neprimerané z pohľadu svojho modelu sveta. Toto je silné nahliadnutie, ktoré konečne ukazuje riešenie vedúce k skoncovaniu s krutým a seba zničujúcim správaním ľudstva. Zmeňte presvedčenia, ktoré formujú predstavy ľudí o svete a nenávisť, hnev a násilie zmiznú.
 • Neexistuje miesto ako peklo. Neexistuje večné zatratenie.
 • Smrť neexistuje. Čo nazývame smrťou je iba proces obnovy identity.
 • Láska je všetko, čo je.
 • Ste strojcom vlastnej skutočnosti, využívajúc Tri nástroje tvorenia: Myšlienku, Slovo a Čin
 • Váš život nemá s Vami nič spoločné. Je o každom, koho života sa dotknete a o spôsobe, akým sa ho dotknete.
 • Zmyslom vášho života je znovu sa vytvárať v najveľkolepejšej forme tej najušľachtilejšej vízie, akú ste kedy mali o tom, Kto Ste.
 • V okamihu, keď vyjadríte čokoľvek, objaví sa všetko, čo sa od toho líši. Toto je Zákon protikladov, vytvárajúci prostredie, v ktorom môžete zažiť to, čo túžite vyjadriť. Toto porozumenie vám umožní reagovať pozitívne na tie najnáročnejšie výzvy života.
 • Každá pravda je subjektívna. V tomto zmysle existuje päť úrovní pravdovravnosti:
  1. Hovorte svoju pravdu sebe o sebe samých.
  2. Hovorte svoju pravdu sebe o druhých.
  3. Hovorte svoju pravdu o sebe druhým.
  4. Hovorte svoju pravdu o druhých druhým.
  5. Hovorte svoju pravdu o všetkom všetkým.
 • Desať ilúzií ľudí je: Existuje potreba, Existuje zlyhanie, Existuje nejednota, Existuje nedostatok, Existujú požiadavky, Existuje súd, Existuje odsúdenie, Existuje podmienečnosť, Existuje nadradenosť, Existuje nevedomosť.
 • Sú tri základné kamene uceleného života: Čestnosť, Vedomie, Zodpovednosť. Žite podľa týchto zásad a boj sa vytratí z vášho života.
 • Život funguje spôsobom Byť-Robiť-Mať. Väčšina ľudí to chápe naopak. Najprv človek musí „ mať“ veci na to, aby sme mohol „ robiť“ veci, aby potom mohol „byť“ tým, čím chce byť. Obrátenie tohto prístupu je najrýchlejší spôsob ako ovládnuť svoj život.
 • Sú Tri úrovne uvedomenia: Nádej, Viera a Vedomosť. Tretia prináša vnútorný pokoj.
 • Je Päť omylov o Bohu, ktoré vytvárajú krízy, násilie, zabíjanie a vojny.
  1. Myšlienka, že Boh niečo potrebuje.
  2. Myšlienka, že Boh môže nedostať to, čo potrebuje.
  3. Myšlienka, že Boh nás od seba oddelil, pretože sme mu nedali to, čo potrebuje.
  4. Myšlienka, že Boh potrebuje to, čo potrebuje tak veľmi, že od nás teraz z nášho oddelého miesta vyžaduje, aby sme mu to dali.
  5. Myšlienka, že Boh vás zničí, ak nesplníte jeho požiadavky.
 • Je taktiež Päť omylov o Živote, ktoré podobne vytvárajú krízy, násilie, zabíjanie a vojny.
  1. Myšlienka, že ľudia sú navzájom oddelení
  2. Myšlienka, že nie je dosť toho, čo ľudia potrebujú na to, aby boli šťastní
  3. Myšlienka, že na to, aby sme dostali to, čoho nie je dosť, ľudia musia navzájom súťažiť.
  4. Myšlienka, že niektorí ľudia sú lepší ako ostatní.
  5. Myšlienka, že je vhodné, aby ľudia vyriešili vážne rozdiely vytvorené všetkými ostatnými omylmi vzájomným zabíjaním sa.
 • Nové evanjelium by mohlo uzdraviť všetok hnev na Zemi: Všetci sme jedno. Naša cesta nie je lepšia, naša cesta je len iná.

Download PDF

 

1000 besed, ki bi spremenile svet

Če bi spodnjih 1000 besed sprejeli in delovali v skladu z njimi, bi lahko v eni sami generaciji spremenili na bolje vse stvari na Zemlji:

* Misliš si, da te ustrahujejo drugi ljudje, a v resnici te ustrahujejo tvoja prepričanja. Če boš sprejel »Pet korakov na poti k miru«, se bo tvoje doživljanje sebe in sveta okoli tebe korenito spremenilo:

(1) Dovoli si priznati, da nekatera od tvojih starih prepričanj o Bogu in Življenju ne držijo več.

(2) Razišči možnost, da v zvezi z Bogom in Življenjem obstaja kaj, česar ne razumeš v popolnosti, in da bi razumevanje tega spremenilo vse.

(3) Napovej, da si pripravljen na skorajšnje rojstvo novih spoznanj o Bogu in Življenju, tj. spoznanj, ki bi dala povod novemu načinu življenja na tem planetu.

(4) Pogumno preučuj ta nova spoznanja, preveri, ali se ujemajo s tvojo osebno notranjo resnico in védenjem, vključi jih v svoj sistem prepričanj.

(5) Svoje življenje izrazi kot potrjevanje svojih najvišjih prepričanj, ne pa kot njihovo zanikanje.

 

To so nekatera nova spoznanja, o katerih bi morda lahko razmislil:

 

* Vsi smo eno. Vse stvari so ena sama stvar. Obstaja samo ena stvar, vse ostale stvari so zgolj del te edine stvari, ki obstaja. To pomeni, da si božanski. Nisi tvoje telo, tvoj um ali tvoja duša.

Si kombinacija vseh treh, ki sestavljajo celoto tebe. Si izraz božanskega na Zemlji.

* Vsega je dovolj. Ni ti treba tekmovati za vire, še manj se boriti zanje. Vse, kar moraš storiti, je deliti jih z drugimi.

* Ničesar ti ni treba storiti. Čeprav boš storil marsikaj, ti ni treba storiti ničesar. Naš Bog je ljubeč Bog, ki ne potrebuje ničesar, ne zahteva ničesar, ne zapoveduje ničesar in ne kaznuje ničesar.

* Bog ves čas govori vsem. Pravo vprašanje ni: Komu Bog govori? Pravo vprašanje je: Kdo posluša?

* Absolutnega prav in narobe ni, obstaja le tisto, kar glede stvari, ki jo skušaš doseči, deluje, in tisto, kar ne deluje. Izziv za človeštvo je sporazumeti se o tem, kaj skušamo doseči kot posamezniki in kot vrsta.

* Najveličastnejše povabilo življenja je popeljati človeško zavest iz mentalitete ‘žrtev-zlobnež’ in mentalitete ‘moje-tvoje’ v mentaliteto ‘vsi smo zmagovalci’ oziroma ‘naše-naše . To bomo dosegli, ko bomo razumeli resničen odnos drug do drugega in do Boga.

* Nihče ne stori ničesar neprimernega, če upoštevamo njegovo pojmovanje sveta. To je močno spoznanje, s katerim bomo navsezadnje našli rešitev, kako zaustaviti kruto in samouničevalno obnašanje človeštva: Spremeni prepričanja, ki napajajo človekovo pojmovanje sveta, in sovraštvo, jeza in nasilje bodo izginili.

* Kraj, kot je pekel, ne obstaja, večnega prekletstva pa ni.

* Smrti ni. Tisto, kar imenuješ ‘smrt’, je zgolj proces ponovne identifikacije.

* Obstaja samo ljubezen.

* Sam ustvarjaš svojo resničnost, in pri tem uporabljaš tri ustvarjalna orodja: misel, besedo in dejanje.

* Tvoje življenje nima nič opraviti s teboj. Ima pa opraviti z vsakomer, čigar življenja se dotakneš, pa tudi s tem, kako se ga dotakneš.

* Namen tvojega življenja je, da se na novo ustvariš v naslednji najimenitnejši različici najimenitnejše vizije, ki si jo kdaj koli imel o tem, kdo si.

* V trenutku, ko nekaj izjaviš, se prikaže vse, kar je nasprotno od tvoje izjave. To je zakon nasprotij, ki ustvarja kontekstualno polje, v katerem je mogoče izkusiti tisto, kar si želiš izraziti.

Če to razumeš, se boš lahko pravilno odzval na največje izzive v življenju.

* Sleherna resnica je subjektivna. Znotraj tega okvira je pet ravni izražanja resnice. Sebi povej svojo resnico o sebi. Sebi povej svojo resnico o drugih. Drugim povej svojo resnico o sebi. Drugim povej svojo resnico o drugih. Vsakomur povej svojo resnico o vsem.

* To je deset iluzij, ki jih gojimo ljudje: Obstaja nuja, obstaja neuspeh, obstaja razdeljenost, obstaja nepopolnost, obstaja potreba, obstaja sodba, obstaja obsodba, obstaja pogojnost, obstaja večvrednost, obstaja nevednost.

* To so trije temeljni koncepti celostnega življenja: Poštenost, osveščenost, odgovornost. Živi v skladu s temi načeli in trud bo izginil iz tvojega življenja.

* Življenje poteka znotraj paradigme ‘bodi-počni-imej’. Večina ljudi verjame ravno obratno in si predstavlja, da mora človek stvari najprej ‘imeti’, da bi jih lahko ‘počel’, in tako ‘bil’, kar si pač želi biti. Vendar boš z obratnim pristopom najhitreje dosegel mojstrstvo življenja.

* Obstajajo tri ravni osveščenosti: Upanje, vera in védenje. Tretja raven poraja notranji mir.

* Obstajajo tri zmotna prepričanja o Bogu, ki ustvarjajo krize, nasilje, ubijanje in vojno. Prvič prepričanje, da Bog nekaj potrebuje. Drugič prepričanje, da Bogu lahko ne uspe pridobiti tisto, kar potrebuje. Tretjič prepričanje, da te je Bog ločil od Boga, ker mu nisi dal tistega, kar potrebuje. Prepričanje, da Bog še vedno potrebuje tisto, kar Bog tako zelo potrebuje, da zdaj od tebe, ki si ločen od njega, terja, da mu daš. Petič prepričanje, da te bo Bog pogubil, če ne boš izpolnil njegovih zahtev.

* Obstaja tudi pet zmotnih prepričanj o življenju, ki prav tako ustvarjajo krize, nasilje, ubijanje in vojno. Prvič prepričanje, da so človeška bitja ločena drugo od drugih. Drugič prepričanje, da tistega, kar človeška bitja potrebujejo za srečo, ni dovolj. Tretjič prepričanje, da morajo človeška bitja tekmovati med seboj, če želijo dobiti tisto, česar ni dovolj. Četrtič prepričanje, da so nekatera človeška bitja boljša od drugih. Petič prepričanje, da je prav, da človeška bitja hude razlike, ki jih ustvarjajo vsa druga zmotna prepričanja, premagujejo tako, da ubijajo druga drugo.

* Nov Evangelij bi lahko ozdravil vso jezo na Zemlji: Vsi smo eno. Naš način ni boljši, temveč samo drugačen.

==================================================

Ta dokument je član ekipe Humanity’s Team ljubeče priskrbel v okviru njenega programa duhovnega aktivizma, ki se imenuje The Evolution Revolution. Zgornje besede so povzetek sporočil iz serije knjig Conversations with God, ki tvorijo duhovno podlago za globalno delo ekipe Humanity’s Team. Vabi te življenje, da se prav zdaj pridružiš tisočem po vsem svetu pri snovanju te evolucijske revolucije. Ta trenutek poziva vse človeštvo. Ne moremo nadaljevati po poti, po kateri trenutno hodimo. Morda se ne strinjaš z vsemi zgornjimi trditvami, vendar se verjetno strinjaš s tem, da moramo z nekaj revolucionarnimi zamislimi vsaj odpreti novo razpravo o tem, kako končati globalno disfunkcionalnost človeštva? Ali pa nasprotno meniš, da gremo lahko naprej s starimi prepričanji o Bogu in Življenju? Če sodiš v prvo skupino, si zapomni to spletno stran in si zadaj, da jo boš zelo kmalu obiskal:

www.EvolutionRevolution.net

 

Download PDF

Las siguientes 1,000 palabras, si las abrazamos y actuamos de acuerdo a ellas, cambiarían todo en la Tierra para mejor:

Piensas que estás siendo aterrorizado por otras personas, pero en realidad estás siendo aterrorizado por tus propias creencias. Tu experiencia de ti y tu mundo cambiará dramáticamente si adoptas los Cinco Pasos para la Paz.

Permítete reconocer que algunas de tus viejas creencias sobre Dios y sobre la Vida ya no están funcionando.

Explora la posibilidad de que hay algo que no entiendes sobre Dios y sobre la Vida. Un entendimiento que podría cambiarlo todo.

Anuncia que estás dispuesto a que un nuevo entendimiento sobre Dios y la Vida sea mostrado ahora, un entendimiento que podría producir una nueva forma de vivir en el planeta.

Con valor examina estos nuevos entendimientos y, si se alinean con tu verdad y saber interior personal, amplía tu sistema de creencias para incluirlos.

Expresa tu vida como una demostración de tus más altas creencias, en lugar de cómo una negación de ellas.

AQUÍ HAY ALGUNOS NUEVOS ENTENDIMIENTOS QUE PODRÍAMOS DESEAR EXAMINAR:

Todos somos Uno. Todas las cosas son Una Cosa. Sólo hay Una Cosa y todas las cosas son parte de esa Única Cosa Que Hay. Esto significa que eres Divino. No eres tu cuerpo, no eres tu mente y no eres tu alma. Eres la combinación única de las tres, las cuales comprenden la Totalidad De Ti. Eres una individuación de la Divinidad; una expresión de Dios en la Tierra.

Hay suficiente. No es necesario competir, mucho menos pelear, por sus recursos. Todo lo que tienen que hacer es compartir.

No hay nada que tengan que hacer. Van a hacer mucho, pero nada les es requerido hacer. Dios no quiere nada, no necesita nada, no demanda nada, no ordena nada.

Dios habla con todos, todo el tiempo. La pregunta no es ¿A quién habla Dios? La pregunta es: ¿Quién escucha?

Hay Tres Principios Básicos de la Vida: Funcionalidad, Adaptabilidad y Sustentabilidad. Estudien las relaciones entre ellos y habrán aprendido el secreto del cosmos y la vida eternal.

No existe tal cosa como Lo Bueno y Lo Malo, solo existe Lo Que Funciona y Lo Que No Funciona, según lo que intentas hacer.

En un sentido espiritual, no hay víctimas y no hay villanos en el mundo, aunque en sentido humano parece que indudablemente los hay.  Sin embargo, como eres Divino, nada puede suceder en contra de tu voluntad.

Nadie hace nada inapropiado, dado su modelo del mundo.

No existe tal lugar como el infierno y la condenación eterna no existe.

La muerte no existe. Lo que llamas “muerte” es meramente un proceso de Re-Identificación.

No existe tal cosa como el Espacio y el Tiempo. Sólo existe el Aquí y Ahora.

El Amor es todo lo que existe.

Tú eres el creador de tu propia realidad, usando las Tres Herramientas de Creación: Pensamiento, Palabra y Acción.

Tu vida nada tiene que ver contigo. Se trata de todos aquellos cuyas vidas tocas y cómo las tocas.

El propósito de tu vida es recrearte nuevamente en la siguiente más grandiosa versión de la más grande visión que jamás hayas sostenido acerca de Quién Tú Eres.

En el momento en que tú declaras algo, todo lo contrario vendrá al espacio. Esta es La Ley de los Opuestos, produciendo un Campo Contextual dentro del cual aquello que deseas expresar puede ser experimentado.

No existe tal cosa como la Verdad Absoluta. Toda verdad es subjetiva. Dentro de este marco hay cinco niveles de decir la verdad. Decirte a ti tu verdad sobre ti. Decirte a ti tu verdad sobre otro. Decirle al otro tu verdad sobre ti. Decirle al otro tu verdad sobre el otro. Decirle a todos tu verdad sobre todo.

La raza humana vive dentro de un conjunto preciso de ilusiones. Las Diez Ilusiones de los Humanos son: la Necesidad Existe, el Fracaso Existe, la Desunión Existe, la Insuficiencia Existe, el Requisito Existe, el Juicio Existe, la Condenación Existe, la Condicionalidad Existe, la Superioridad Existe, la Ignorancia Existe. Estas Ilusiones están hechas para servir a la humanidad, pero necesita aprender a usarlas.

Hay Tres Conceptos Nucleares de Vida Holística: Honestidad, Conciencia y Responsabilidad. Vive de acuerdo a estos preceptos y la lucha desaparecerá de tu vida.

La Vida funciona dentro de un paradigma Ser-Hacer-Tener. La mayoría de las personas lo entienden al revés, imaginando que primero uno tiene que “tener” cosas para poder “hacer” cosas, a fin de “ser” lo que desea ser. Revertir este proceso es la manera más rápida de experimentar la maestría en la vida.

Existen Tres Niveles de Ser Consciente: Esperanza, Fe y Conocimiento. La maestría espiritual se trata de vivir desde el tercer nivel.

Hay Cinco Falacias Sobre Dios que crean crisis, violencia, matanza y guerra. Primero, la idea de que Dios necesita algo. Segundo, la idea de que Dios puede fracasar en obtener lo que necesita. Tercero, la idea Dios te ha separado de Él porque no le has dado lo que necesita. Cuarto, la idea de que Dios sigue necesitando tanto pero tanto lo que necesita que ahora Dios requiere que tú, desde tu posición separada, se lo des. Quinto, la idea de que Dios te destruirá si no cumples con Sus requerimientos.

Existen también Cinco Falacias la Vida que igualmente crean crisis, violencia, matanza y guerra. Primero, la idea de que los seres humanos estamos separados los unos de los otros. Segundo, la idea de que no existe suficiente de aquello que los seres humanos necesitamos para ser felices. Tercero, la idea de que para obtener aquello de lo que no hay suficiente, los seres humanos debemos competir entre nosotros. Cuarto, la idea de que algunos seres humanos son mejores que otros. Quinto, la idea de que es apropiado para los seres humanos resolver las severas diferencias creadas por las otras falacias matándonos entre nosotros.

Que haya un Nuevo Evangelio para todas las personas en la Tierra: “Todos somos uno. La nuestra no es la mejor manera, la nuestra es simplemente otra manera”.

Estas 1,000 palabras, vividas diariamente, podrían glorificar la vida en su mundo en una sola generación.

 


 

Este documento ha sido puesto amorosamente aquí por un miembro del Equipo de la Humanidad (Humanity’s Team) como parte de su programa de activismo spiritual, llamado La Revolución de la Evolución. Las palabras son una sumatoria de los mensajes en la serie de libros Conversaciones con Dios, que forman la base espiritual del trabajo global del Equipo de la Humanidad. Para más información se invita a visitar:

www.EvolutionRevolution.net

http://revoluciondelaevolucion.weebly.com/

 

Download PDF

To download the spanish translation of the 5 sample chapters of GOD’S MESSAGE TO THE WORLD: You’ve Got Me All Wrong please click here. 

1000 Ord som skulle kunna förändra världen

Dessa 1000 ord skulle för alltid förändra livet på Jorden till det bättre, om de accepterades och efterlevdes av alla:

Du tror att du är terroriserad av andra människor, men sanningen är den att du terroriseras av din egen övertygelse. Erfarenheten av din värld kommer att förändras dramatiskt, om du tar till dig följande Fem Steg till Inre Frid:

Tillåt dig själv att erkänna att en del av din gamla tro om Gud och Livet inte längre fungerar.

Utforska möjligheten att det finns någonting som du inte förstår fullt ut om Gud och Livet, den förståelse som skulle kunna förändra allt.

Tillkännage att du är villig att ta till dig en ny kännedom om Gud och Livet att komma fram i ljuset, en kännedom som skulle kunna skapa ett nytt sätt att leva på den här planeten.

Ta mod till dig att undersöka denna nya förståelse och, om den är i linje med din personliga inre sanning och kunskap, utvidga ditt trossystem och inkludera den.                             

Uttryck hellre ditt liv som en demonstration av din högsta övertygelse, än som en förnekelse av den.

 

NYA PÅSTÅENDEN ATT ÖVERVÄGA:

 

*Vi är alla En. Det finns bara Ett Ting, och alla ting är delar av detta Enda Ting som Är. Detta betyder att du är Gudomlig. Du är inte din kropp, inte ditt sinne, och inte din själ. Du är den unika kombinationen av alla tre. Du är en ”individuation” av Gudomlighet; ett uttryck av Gud på Jorden.

*Det finns tillräckligt. Det är inte nödvändigt att konkurrera om resurserna. Allt du behöver göra är att dela med dig.

*Det finns inget du måste göra. Det finns mycket du vill göra men ingenting som krävs av dig. Gud vill inte ha någonting, behöver ingenting och kräver ingenting.

*Gud talar till alla, hela tiden. Frågan är inte: Till vilka talar Gud? Frågan är: Vem lyssnar?

*Det finns tre grundläggande livsprinciper: Funktionalitet, Anpassningsförmåga, Uthållighet. Studera relationen mellan dessa, och du kommer att lära dig hemligheten om kosmos och evigt liv.

*Det finns ingenting som är Rätt och Fel, bara vad fungerar och vad fungerar inte, givet vad du försöker göra.

*I rent andlig mening finns inga offer och inga förövare i världen, fastän sådana verkligen tycks existera i rent mänsklig mening. Men eftersom du är Gudomlig kan ingenting hända mot din vilja.

*Ingen gör något olämpligt, givet deras egen världsbild. 

*Det finns inte något helvete och någon evig fördömelse existerar inte.

*Döden existerar inte. Det du kallar “död” är bara en process av Åter-Identifiering.

* Rymd och Tid finns inte. Det finns bara Här och Nu.

*Kärlek är allt som finns.

*Du är skaparen av din egen verklighet, där du använder de tre Skapande-Verktygen: Tanke ord och Handling.

*Ditt liv har ingenting med dig att göra. Det handlar om alla vars liv du berör, och på vilket sätt du berör dessa.

*Meningen med ditt liv är att återskapa dig själv på nytt i den nästa storslagna versionen av den mest storslagna visionen du någonsin haft om dig själv.

*I samma ögonblick som du tillkännager något, så blir allt som är dess motsats verkligt. Detta är lagen om motsatser, som skapar en kontext, i vilken det som du önskar att uttrycka kan upplevas.

*Det finns ingen Absolut Sanning. All sanning är subjektiv. Det finns fem nivåer av subjektivt sanningssägande: Berätta din sanning om dig själv till dig själv. Berätta sanningen till dig själv om andra. Berätta din sanning om dig själv till andra. Berätta sanningen om andra till andra. Berätta din sanning till alla om allting.

*Den mänskliga rasen lever i ett antal illusioner. De Tio Illusionerna är: Behov finns. Misslyckanden finns. Oenighet finns. Otillräcklighet finns. Krav finns. Dömande finns. Fördömande finns. Villkorlighet finns. Överlägsenhet finns. Okunnighet finns. Dessa illusioner är menade att tjäna mänskligheten, men mänskligheten måste lära sig att använda dem.

*Det finns tre Huvudbegrepp för ett Fullständigt (Holistiskt) Liv: Ärlighet, Medvetenhet, AnsvarOm du lever i enlighet med dessa rättesnören försvinner all kamp ur ditt liv.

*Vara-Göra-Ha är det bäst fungerande tillvägagångssättet i livet. De flesta människor hanterar detta i bakvänd ordning och föreställer sig att man först måste ”Ha” något för att ”Göra” någonting för att därmed ”Vara” något de vill vara. Vänd på denna process så uppnår du herravälde över livet.

*Det finns tre nivåer av medvetenhet: Hopp, Tro. Vetande. De som lever i tredje nivån är mästare.

*Det finns fem villfarelser om Gud som skapar kriser, våld, dödande och krig. Den första, att Gud behöver något. Den andra, att Gud kan misslyckas med att få det Gud behöver. Den tredje, att Gud har separerat dig från honom på grund av att du inte gett Gud det hen behöver. Den fjärde, att Gud fortfarande är i så stort behov av det hen behöver från dig, att hen nu kräver att du, från din separerade position, ger detta till Gud. Den femte, att Gud kommer att förgöra dig om du inte uppfyller hans krav.

*Det finns fem villfarelser om Livet som också skapar kriser, våld, dödande och krig. Den första, att människorna är separerade från varandra. Den andra, att det inte finns nog av vad människorna behöver för att vara lyckliga. Den tredje, att det inte finns nog av allt gör att människorna måste konkurrera med varandra för att få det man behöver. Den fjärde, att vissa människor är bättre än andra människor. Den femte, att det är ”okey” att människor löser sina meningsskiljaktigheter, som skapats på grund av ovanstående villfarelser, genom att döda varandra.

*Det finns en Ny Sanning för människorna på Jorden: Vi är alla en. Vår väg är inte en bättre väg, det är bara en annan väg.

==================================================

Dessa 1000 ord skulle kunna förändra världen på en enda generation, om de dagligen efterlevdes.

www.EvolutionRevolution.net

 

Download PDF

Read in your language:

Neale’s Recent Posts

Recent Comments to Neale’s Posts

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Archives

Login Status

Pin It on Pinterest

Share This